Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 75 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 4 trang 75 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Từ 2 tấn mía chứa 13% saccarozơ có thể thu được bao nhiêu kg saccarozơ? Biết...

Bài 4 trang 75 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Từ 2 tấn mía chứa 13% saccarozơ có thể thu được bao nhiêu kg saccarozơ? Biết hiệu suất thu hồi đường đạt 80%.. Bài 51. Saccarozơ

Quảng cáo

Từ 2 tấn mía chứa 13% saccarozơ có thể thu được bao nhiêu kg saccarozơ? Biết hiệu suất thu hồi đường đạt 80%.

\({m_{Saccarozo}} = 2.\dfrac{{13}}{{100}}.\dfrac{{80}}{{100}} = 0,208\,tấn\)\(\,  = 208\,kg\)

Quảng cáo