Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 85 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 4 trang 85 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Một thanh kim loại bằng vàng (Au) bị bám một ít bột sắt trên bề mặt. Có...

Bài 4 trang 85 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Một thanh kim loại bằng vàng (Au) bị bám một ít bột sắt trên bề mặt. Có thể dùng dung dịch nào để làm sạch thanh. Bài: Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

Một thanh kim loại bằng vàng (Au) bị bám một ít bột sắt trên bề mặt. Có thể dùng dung dịch nào để làm sạch thanh kim loại bằng vàng?

A. NaOH.                   B. HCl.                        C.AlCl3                       D. CuCl2

Quảng cáo

Fe là kim loại đứng trước H, Au là kim loại đứng sau H

Do đó, ta có thể dùng dung dịch HCl để làm sạch thanh kim loại bằng Au vì:

Fe + HCl   \(\to\)  FeCl2   +  H2

Au  +  HCl  \(\to\) không phản ứng

Chọn đáp án B

Quảng cáo