Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 89 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 4 trang 89 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Nhôm là kim loại nào trong 4 kim loại A, B, C, D?...

Bài 4 trang 89 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Bài: Bài 18: Nhôm

Nhôm là kim loại nào trong 4 kim loại A, B, C, D?

Quảng cáo

 

Al tác dụng với \(Cl_2; NaOH, HCl, H_2SO_4\) loãng, \(HNO_3\) loãng, \(H_2SO_4\) đặc nóng, và \(HNO_3\) đặc nóng

Al không tác dụng với \(H_2SO_4\) đặc, nguội và \(HNO_3\) đặc, nguội

Đáp án C.

Quảng cáo