Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 93 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 4 trang 93 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1:...

Chia sẻ
Bài 4 trang 93 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. \(\eqalign{ & (1)\,\,2Fe\, + \,3C{l_2}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,2FeC{l_3} \cr & (2)\,FeC{l_3}\,\, + \,\,3KOH\,\, \to \,\,Fe{(OH)_3}\,\, \downarrow \,\, + \,\,3KCl \cr & (3)\,\,\,2Fe{(OH)_3}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,F{e_2}{O_3}\,\, + \,\,3{H_2}O \cr &. Bài: Bài 19: Sắt

Đề bài

Có những chất sau: \(F{e_2}{O_3},Fe,F{e_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3},FeC{l_3},Fe{\left( {OH} \right)_3}.\)

a. Hãy sắp xếp các chất đã cho thành một dãy biến hoá hoá học.

b. Viết phương trình phản ứng theo dãy biến hoá đã sắp xếp.

Lời giải chi tiết

a)

Quảng cáo

\(Fe,\,FeC{l_3},Fe{(OH)_3},F{e_2}{O_3},F{e_2}{(S{O_4})_3}\) 

b)

\(\eqalign{
& (1)\,\,2Fe\, + \,3C{l_2}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,2FeC{l_3} \cr
& (2)\,FeC{l_3}\,\, + \,\,3KOH\,\, \to \,\,Fe{(OH)_3}\,\, \downarrow \,\, + \,\,3KCl \cr
& (3)\,\,\,2Fe{(OH)_3}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,F{e_2}{O_3}\,\, + \,\,3{H_2}O \cr
& (4)\,\,F{e_2}{O_3}\,\, + \,\,\,3{H_2}S{O_4}\,\, \to \,\,F{e_2}{(S{O_4})_3}\,\, + \,\,\,3{H_2}O \cr} \)

 

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...