Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 93 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 4 trang 93 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1:...

Chia sẻ
Bài 4 trang 93 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. \(\eqalign{ & (1)\,\,2Fe\, + \,3C{l_2}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,2FeC{l_3} \cr & (2)\,FeC{l_3}\,\, + \,\,3KOH\,\, \to \,\,Fe{(OH)_3}\,\, \downarrow \,\, + \,\,3KCl \cr & (3)\,\,\,2Fe{(OH)_3}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,F{e_2}{O_3}\,\, + \,\,3{H_2}O \cr &. Bài: Bài 19: Sắt

Có những chất sau: \(F{e_2}{O_3},Fe,F{e_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3},FeC{l_3},Fe{\left( {OH} \right)_3}.\)

a. Hãy sắp xếp các chất đã cho thành một dãy biến hoá hoá học.

b. Viết phương trình phản ứng theo dãy biến hoá đã sắp xếp.

a)

\(Fe,\,FeC{l_3},Fe{(OH)_3},F{e_2}{O_3},F{e_2}{(S{O_4})_3}\) 

b)

Quảng cáo

\(\eqalign{

& (1)\,\,2Fe\, + \,3C{l_2}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,2FeC{l_3} \cr

& (2)\,FeC{l_3}\,\, + \,\,3KOH\,\, \to \,\,Fe{(OH)_3}\,\, \downarrow \,\, + \,\,3KCl \cr

& (3)\,\,\,2Fe{(OH)_3}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,F{e_2}{O_3}\,\, + \,\,3{H_2}O \cr

& (4)\,\,F{e_2}{O_3}\,\, + \,\,\,3{H_2}S{O_4}\,\, \to \,\,F{e_2}{(S{O_4})_3}\,\, + \,\,\,3{H_2}O \cr} \)

 Chia sẻ