Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 96 (Phần hữu cơ) Tài liệu Dạy – học...

Bài 4 trang 96 (Phần hữu cơ) Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: e. Etilen, axetilen đều làm mất màu dung dịch brom....

Bài 4 trang 96 (Phần hữu cơ) Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. b. Etilen, axetilen, benzen đều làm mất màu dung dịch brom.. Bài 56. Ôn tập cuối năm – Tài liệu Dạy-học Hóa học 9

Chọn câu đúng trong các câu sau:

a. Metan, etilen, axetilen đều làm mất màu dung dịch brom.

b. Etilen, axetilen, benzen đều làm mất màu dung dịch brom.

c. Metan, axetilen, benzen đều không làm mất màu dung dịch brom.

Quảng cáo

d. Etilen, axetilen, benzen đều không làm mất màu dung dịch om.

e. Etilen, axetilen đều làm mất màu dung dịch brom.

Metan (CH4), benzen (C6H6) đều khhoong làm mất màu dung dịch brom.

Etilen (CH2=CH2), axetilen \((CH \equiv CH)\)  đều có liên kết kém bền, do đó đều làm mất màu dung dịch brom.

Chú ý: Benzen chỉ làm mất màu dung dịch brom khan khi có bột sắt và đun nóng.

Câu đúng là e.

Quảng cáo