Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 98 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 4 trang 98 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Để xác định hàm lượng sắt có trong một mẫu thép, người ta ngâm 1,14 gam thép...

Bài 4 trang 98 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Bài: Bài 20. Hợp kim sắt : gang thép

Để xác định hàm lượng sắt có trong một mẫu thép, người ta ngâm 1,14 gam thép trong dung dịch axit HCl dư đến phản ứng hoàn toàn, thu được 0,448 lít khí (đo ở đktc).

Tính hàm luợng % sắt có trong mẫu thép trên, giả sử trong mẫu thép chỉ có sắt tác dụng được với axit HCl.

Quảng cáo

Khí thu được là khí \(H_2\)

\( \Rightarrow {n_{{H_2}}} = {{0,448} \over {22,4}} = 0,02\,mol\) 

Phương trình hóa học

\(\eqalign{
& Fe\,\,\, + \,3HCl\, \to \,FeC{l_2}\,+ \,{H_2} \uparrow \cr
& 0,02\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \leftarrow 0,02\,\,\,mol \cr} \) 

Theo phương trình ta có: \(n_{Fe} = 0,02 \,mol\)

Hàm lượng % sắt có trong mẫu thép là:

\(\% {\kern 1pt} {m_{Fe}} = \dfrac{{{m_{Fe}}}}{{{m_\text{thép}}}}.100 = \dfrac{{56.0,02}}{{1,14}}.100 = 98,25\% {\text{ }}\)

Quảng cáo