Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 5 trang 112 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 5 trang 112 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Có 3 kim loại là nhôm, bạc, sắt. Hãy nêu phương pháp hoá học để nhận biết...

Bài 5 trang 112 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Bài: Bài 24. Ôn tập học kì 1

Có 3 kim loại là nhôm, bạc, sắt. Hãy nêu phương pháp hoá học để nhận biết từng kim loại

 

Al

Ag

Fe

Dung dịch NaOH

Quảng cáo

Tan và có khí thoát ra

Không hiện tượng

Không hiện tượng

Dung dịch HCl

x

Không hiện tượng

Tan và có khí thoát ra

 Dấu x là đã nhận biết được rồi

Các phương trình hóa học

\(\eqalign{
& 2Al\,\,\, + \,\,\,2NaOH\,\, + \,\,2{H_2}O\, \to \,\,2NaAl{O_2}\,\, + \,\,3{H_2} \uparrow \cr
& Fe\,\, + \,\,\,2HCl\,\, \to \,\,\,FeC{l_2}\,\, + \,\,{H_2} \uparrow \cr} \)