Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 5 trang 125 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 5 trang 125 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Dùng quỳ tím để nhận biết các khí Clo, Hidro clorua và oxi...

Bài 5 trang 125 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Bài: Bài 26. Clo

Có ba lọ đựng riêng biệt ba khí là clo, hiđro clorua và oxi. Nêu phương pháp hoá học để nhận biết được ba khí trên.

Dùng quỳ tím để nhận biết các khí Clo, Hidro clorua và oxi

 

Quảng cáo

Khí Cl2

Khí HCl

Khí O2

Qùy tím ẩm

Ban đầu quỳ tím hóa đỏ, sau đó mất màu ngay

Qùy tím hóa đỏ

Không hiện tượng

Quảng cáo