Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 5 trang 131 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 5 trang 131 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Phương trình hoá học của cacbon với các oxit sau :...

Bài 5 trang 131 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. \(\eqalign{ & a.\,\,\,C\,\,\, + \,\,\,C{O_2}\,\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,2CO \cr & b.\,\,3C\,\,\, + \,\,\,2F{e_2}{O_3}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,4Fe\,\,\, + \,\,\,3C{O_2} \cr & c.\,\,\,\,C\,\,\, + \,\,\,2CuO\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,C{O_2}\,\,\, + \,\,\,2Cu \cr & d.\,\,\,\,C\,\,\, +. Bài: Bài 27. Cacbon

Phương trình hoá học của cacbon với các oxit sau :

a. CO2

b. Fe2O3

Quảng cáo

c. CuO

d. PbO.           

e. Fe3O4

Các phương trình hóa học

\(\eqalign{
& a.\,\,\,C\,\,\, + \,\,\,C{O_2}\,\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,2CO \cr
& b.\,\,3C\,\,\, + \,\,\,2F{e_2}{O_3}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,4Fe\,\,\, + \,\,\,3C{O_2} \cr
& c.\,\,\,\,C\,\,\, + \,\,\,2CuO\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,C{O_2}\,\,\, + \,\,\,2Cu \cr
& d.\,\,\,\,C\,\,\, + \,\,\,PbO\,\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,C{O_2}\,\,\,\, + \,\,\,2Pb \cr
& e.\,\,\,2C\,\,\,\, + \,\,\,\,F{e_2}{O_4}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,3Fe\,\,\, + \,\,\,2C{O_2} \cr} \)

Quảng cáo