Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 5 trang 137 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 5 trang 137 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: CO2 tuy không độc nhưng gây hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng lên...

Bài 5 trang 137 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Khí CO và CO2 bị coi là chất làm ô nhiễm môi trường vì :. Bài: Bài 28. CÁC OXIT CỦA CACBON

Khí CO và CO2 bị coi là chất làm ô nhiễm môi trường vì :

A. Nồng độ (%V) СО cho phép trong không khí là 10-20 phần triệu. nếu đến 50 phần triệu sẽ gây hại cho não.

B. CO2 tuy không độc nhưng gây hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng lên.

Quảng cáo

C. CO2 còn cho cây xanh quang hợp nên không gây ô  nhiễm.

D. Cả 2 nguyên nhân A và B.

Khí CO và CO2 bị coi là chất làm ô nhiễm môi trường vì :

+ Nồng độ (%V) СО cho phép trong không khí là 10-20 phần triệu. nếu đến 50 phần triệu sẽ gây hại cho não.

+ CO2 tuy không độc nhưng gây hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng lên

Đáp án D.

Quảng cáo