Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 5 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 5 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Hãy sắp xếp các nguyên tố sau đây theo chiều tính phi kim giảm dần:...

Bài 5 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Suy ra: Tính phi kim giảm: F > O > N > P > As. Bài: Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Hãy sắp xếp các nguyên tố sau đây theo chiều tính phi kim giảm dần:

P, F, O, As, N

Quảng cáo

N (ô 7), P (ô 15), As (ô 33) thuộc cùng nhóm V

Suy ra: Tính phi kim: N > P > As (*)

N (ô 7), O (ô 8). F (ô 9) thuộc cùng chu kì 2

Suy ra: Tính phi kim: N < O < F (**)

Kết hợp (*), (**):

Suy ra: Tính phi kim giảm: F > O > N > P > As

Quảng cáo