Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 5 trang 22 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 5 trang 22 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Cho 2,8 lít hỗn hợp metan và etilen (đktc) lội qua dung dịch brom (dư), người ta thu...

Bài 5 trang 22 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Cho 2,8 lít hỗn hợp metan và etilen (đktc) lội qua dung dịch brom (dư), người ta thu được 4,7 gam đibrometan.. Bài 37. Etilen (Tài liệu dạy học Hoá học 9)

Cho 2,8 lít hỗn hợp metan và etilen (đktc) lội qua dung dịch brom (dư), người ta thu được 4,7 gam đibrometan.

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm của hỗn hợp theo thể tích.

Quảng cáo

a) Metan không phản ứng với dung dịch brom, do đó chỉ có etilen phản ứng với dung dịch brom theo phương trình sau:

\(\) \(C{H_2} = C{H_2} + B{r_2} \to BrC{H_2} – C{H_2}Br\)

b) Số mol đibrometan thu được là:

\(\begin{array}{l}{n_{BrC{H_2} – C{H_2}Br}} = \dfrac{{47}}{{188}} = 0,025mol\\Theo\,(1) \to {n_{C{H_2} = C{H_2}}} = {n_{BrC{H_2} – C{H_2}Br}}\\ \Rightarrow {n_{C{H_2} – C{H_2}}} = 0,025mol\end{array}\)

Phần trăm thể tích các khí là:

\(\begin{array}{l}\% {V_{{C_2}{H_4}}} = \dfrac{{{V_{{C_2}{H_4}}}}}{{{V_{hh}}}}.100 = \dfrac{{0,025.22,4}}{{2,8}}.100 = 20\% \\ \Rightarrow \% {V_{C{H_4}}} = 100 – 20 = 80\% .\end{array}\)

Quảng cáo