Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 5 trang 26 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 5 trang 26 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Cho 50 gam đất đèn chứa canxi cacbua tác dụng với nước thì thu được 15,68...

Bài 5 trang 26 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. \(\begin{array}{l}Ca{C_2} + 2{H_2}O \to Ca{(OH)_2} + {C_2}{H_2} \uparrow \\0,7\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \leftarrow \;\;\;\;\;\;\;0,7\,\,\,\,\,\,\,mol\\Theo\,\,pt\,\,\, \Rightarrow {n_{Ca{C_2}}} = 0,7mol\end{array}\). Bài 38. Axetilen (Tài liệu dạy Hoá học 9)

Cho 50 gam đất đèn chứa canxi cacbua tác dụng với nước thì thu được 15,68 lít khí axetilen (điều kiện tiêu chuẩn). Hãy tính % canxi cacbua nguyên chất có trong đất đèn.

Quảng cáo

Số mol axetilen thu được là:

\({n_{{C_2}{H_2}}} = \dfrac{{15,68}}{{22,4}} = 0,7\,\,\,mol\)

Phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}Ca{C_2} + 2{H_2}O \to Ca{(OH)_2} + {C_2}{H_2} \uparrow \\0,7\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \leftarrow \;\;\;\;\;\;\;0,7\,\,\,\,\,\,\,mol\\Theo\,\,pt\,\,\, \Rightarrow {n_{Ca{C_2}}} = 0,7mol\end{array}\)

Phần trăm canxi cacbua nguyên chất có trong đất đèn là:

\(\% Ca{C_2} = \% {m_{Ca{C_2}}} = \dfrac{{{m_{Ca{C_2}}}}}{{{m_\text{đất đèn}}}}.100 \)\(\,= \dfrac{{64.0,7}}{{50}}.100 = 89,6\% \)

Quảng cáo