Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 5 trang 44 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 5 trang 44 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Đốt 0,372 gam photpho đỏ trong bình chứa khí oxi dư. Sau khi photpho đỏ cháy hoàn...

Bài 5 trang 44 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Theo phương trình (2) ta có:  \({n_{{H_3}P{O_4}}} = 2.0,006 = 0,012\,\,mol\). Bài 7: Tính chất hoá học của bazơ

Đốt 0,372 gam photpho đỏ trong bình chứa khí oxi dư. Sau khi photpho đỏ cháy hoàn toàn, ta thêm nước vào bình và lắc đều thì thu được axit photphoric (H3PO4)  Hỏi phải dùng bao nhiêu ml dung dịch natri hidroxit 1,5 M để trung hoà lượng axit có trong bình. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng.

P tác dụng với O2 :   \({n_P} = \dfrac{{{m_P}}}{{{M_P}}} = \dfrac{{0,372}}{{31}} = 0,012\,mol\)

Phương trình hóa học:

\(\eqalign{
& 4P\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,5{O_2}\,\,\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,2{P_2}{O_5}\,\,\,(1) \cr
& 0,012 \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{0,012.2} \over 4}\,\,\,\,mol \cr} \)

Quảng cáo

Theo phương trình (1) ta có: \({n_{{P_2}{O_5}}} = \dfrac{0,012.2}{4} = 0,006\,\,mol\)

Phương trình hóa học

\(\eqalign{
& \,\,\,{P_2}{O_5}\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3{H_2}O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,2{H_3}P{O_{4\,\,\,}}\,\,\,\,\,\,(2) \cr
& 0,006\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,006.2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \cr} \) 

Theo phương trình (2) ta có:  \({n_{{H_3}P{O_4}}} = 2.0,006 = 0,012\,\,mol\)

Trung hòa H3PO4 bằng dung dịch NaOH

Phản ứng trung hòa là phản ứng vừa đủ giữa axit và bazo để tạo muối trung hòa

\(\eqalign{
& {H_3}P{O_4}\,\,\,\, + \,\,\,\,\,3NaOH\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,N{a_3}P{O_4}\,\,\, + \,\,\,\,3{H_2}O\,\,\,(3) \cr
& 0,012\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,3.0,012\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol \cr
& \Rightarrow {n_{NaOH}} = 3.0,012 = 0,036\,mol \cr} \) 

Thể tích dung dịch NaOH là:

\({V_{{\text{dd}}{\kern 1pt} NaOH}} = \dfrac{{{n_{NaOH}}}}{{C{M_{NaOH}}}} = \dfrac{{0,036}}{{1,5}} = 0,024\, l= 24\, ml\)

Quảng cáo