Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 5 trang 56 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 5 trang 56 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: C2H5OH (rượu etylic), C6H6 (benzen), CH3COOH (axit axetic)...

Bài 5 trang 56 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Bài 45. Axit Axetic

Cho 3 chất: rượu etylic, bezen, axit axetic. Nếu cho Na lần lượt tác dụng với mỗi chất trên thì chất nào xảy ra phản ứng? Nếu thay Na bằng dung dịch NaOH, dung dịch \(N{a_2}C{O_3}\) thì kết quả thay đổi như thế nào? Viết phương trình hoá học.

Quảng cáo

C2H5OH (rượu etylic), C6H6 (benzen), CH3COOH (axit axetic)

Tác dụng với Na gồm C2H5OH, CH3COOH:

\(\begin{array}{l}2{C_2}{H_5}OH + 2Na \to 2{C_2}{H_5}ONa + {H_2} \uparrow \\2C{H_3}COOH + 2Na \to 2C{H_3}CONa + {H_2} \uparrow \end{array}\)

Tác dụng với dung dịch NaOH, dung dịch Na2CO3 thì chỉ có CH3COOH tác dụng:

\(\begin{array}{l}C{H_3}COOH + NaOH \to C{H_3}COONa + {H_2}O\\2C{H_3}COOH + N{a_2}C{O_3} \to 2C{H_3}COONa + C{O_2} + {H_2}O\end{array}\)