Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 5 trang 81 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 5 trang 81 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Sử dụng một tấn sắn (khoai mì) khô chứa 13,5% tạp chất để sản xuất...

Bài 5 trang 81 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Sử dụng một tấn sắn (khoai mì) khô chứa 13,5% tạp chất để sản xuất rượu công nghiệp, hiệu suất của cả quá trình sản xuất. Bài 52. Tinh bột và xenlulozơ

Sử dụng một tấn sắn (khoai mì) khô chứa 13,5% tạp chất để sản xuất rượu công nghiệp, hiệu suất của cả quá trình sản xuất là 32,25%. Tính khối lượng rượu etylic được tạo thành.

Quảng cáo

\(\begin{array}{l}\% {m_{tinh\,bột}} = 100 – 13,5 = 86,5\% \\ \Rightarrow {m_{tinh\,bột}} = \dfrac{{86,5}}{{100}}.{m_{san}} = \dfrac{{86,5}}{{100}}.1 = 0,865\,tấn  = 865\,kg\end{array}\)

Sơ đồ phản ứng:

\(\begin{array}{l}{({C_6}{H_{10}}{O_5})_n} \to n{C_6}{H_{12}}{O_6} \to 2n{C_2}{H_5}OH + 2nC{O_2}\\Tinh\,bột\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,glucozo\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,rượu\,etylic\end{array}\)

Lấy n = 1:

\(\begin{array}{l} \Rightarrow {n_{{C_6}{H_{10}}{O_5}}} = \dfrac{{865}}{{162}}kmol\\H = 32,25\%  \to {n_{{C_6}{H_{10}}{O_5}(pu)}} = \dfrac{{865}}{{162}}.\dfrac{{32,25}}{{100}}kmol\\Theo\,sơ\,đồ \to {n_{{C_2}{H_5}OH}} = 2{n_{{C_6}{H_{10}}{O_5}(pu)}} = 2.\dfrac{{865}}{{162}}.\dfrac{{32,25}}{{100}}kmol\\{m_{{C_2}{H_5}OH}} = 46.\dfrac{{865}}{{162}}.\dfrac{{32,25}}{{100}} = 158,42\,kg\end{array}\)

Quảng cáo