Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 5 trang 85 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 5 trang 85 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau đây:...

Chia sẻ
Bài 5 trang 85 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau đây:. Bài: Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau đây:

a. Sắt tác dụng với dung dịch axit clohidric.

b. Sắt tác dụng với  khí clo.

c. Đồng tác dụng với dung dịch bạc nitrat.

d. Magie cháy trong khí oxi

Quảng cáo

\(\eqalign{

& a.\,\,Fe\,\, + \,\,2HCl\,\, \to \,\,\,FeC{l_2}\,\, + \,\,{H_2} \uparrow \cr

& b.\,\,\,2Fe\,\, + \,\,3C{l_2}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,2FeC{l_3} \cr

& c.\,\,Cu\,\, + \,\,2AgN{O_3}\,\, \to \,\,Cu{(N{O_3})_2}\, + \,\,2Ag \cr

& d.\,\,2Mg\,\, + \,\,{O_2}\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,2MgO \cr} \)Chia sẻ