Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 5 trang 89 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 5 trang 89 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết các bột kim loại sau : Al, Fe, Ag....

Bài 5 trang 89 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1.  Các phương trình hóa học. Bài: Bài 18: Nhôm

Bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết các bột kim loại sau : Al, Fe, Ag.

 

Al

Fe

Ag

Quảng cáo

Dung dịch NaOH

Tan, có khí thoát ra

Không hiện tượng

Không hiện tượng

Dungdịch HCl

x

Tan, có khí thoát ra

Không hiện tượng

 Các phương trình hóa học

\(\eqalign{
& 2Al\,\, + \,\,2NaOH\,\,\, + \,\,2{H_2}O\,\,\, \to \,\,\,2NaAl{O_2}\,\, + \,\,\,3{H_2} \uparrow \cr
& Fe\,\, + \,\,\,2HCl\,\, \to \,\,\,FeC{l_2}\,\, + \,\,\,{H_2} \uparrow \cr} \)

Quảng cáo