Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 6 trang 103 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 6 trang 103 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Xét các hiện tượng hoá học sau :...

Bài 6 trang 103 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. C. 1,2,4,5.                   D. 1,3, 5.. Bài: Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Xét các hiện tượng hoá học sau :

(1) Sắt bị gỉ

(2) Kẽm hoà tan trong axit sunfuric.

(3) Cho vôi sống vào nước.

(4) Nhôm bị oxi hoá.

(5) Hoà tan CuO vào dung dịch HCl.

Quảng cáo

Hiện tượng nào xảy ra sự ăn mòn kim loại

A. 1,2,3.                      B. 1,2,4.

C. 1,2,4,5.                   D. 1,3, 5.

Các hiện tượng xảy ra sự ăn mòn kim loại là:

(1) Sắt bị gỉ

(2) Kẽm hoà tan trong axit sunfuric.

 (4) Nhôm bị oxi hoá.

Chọn đáp án B.

Quảng cáo