Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 6 trang 112 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 6 trang 112 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Cho dung dịch BaCl2 dư vào hỗn hợp muối NaCl, MgSO4, CaCl2...

Bài 6 trang 112 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Bài: Bài 24. Ôn tập học kì 1

Dung dich natri clorua để trong phòng thí nghiệm có lẫn muối magie sunfat và canxi clorua. Bằng các dụng cụ và hoá chất sẵn có, em hãy trình bày cách tiến hành và làm thí nghiệm để thu được natri clorua tinh khiết từ hỗn hợp trên.

Cho dung dịch BaCl2 dư vào hỗn hợp muối NaCl, MgSO4, CaCl2

\(MgS{O_4}\,\,\, + \,\,\,BaC{l_2}\,\, \to \,\,BaS{O_4} \downarrow \,\, + \,\,\,MgC{l_2}\)

Quảng cáo

Lọc bỏ kết tủa thu được vào dung dịch NaCl, MgCl2, CaCl2 và BaCl2 dư (dung dịch 1)

Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch 1:

\(\eqalign{
& MgC{l_2}\,\,\, + \,\,\,N{a_2}C{O_3}\,\, \to \,\,MgC{O_3} \downarrow \,\, + \,\,2NaCl \cr
& CaC{l_2}\,\,\, + \,\,\,N{a_2}C{O_3}\,\, \to \,\,CaC{O_3} \downarrow \,\, + \,\,2NaCl \cr
& BaC{l_2}\,\,\, + \,\,\,N{a_2}C{O_3}\,\, \to \,\,BaC{O_3} \downarrow \,\, + \,\,2NaCl \cr} \) 

Lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch gồm NaCl, Na2CO3 dư (dung dịch 2)

Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch 2:

\(N{a_2}C{O_3}\,\, + \,\,\,2HCl\,\,\, \to \,\,\,2NaCl\,\,\, + \,\,\,C{O_2} \uparrow \,\, + \,\,{H_2}O\)

Sau phản ứng thu được dung dịch gồm NaCl và HCl (dung dịch 3)

Cô cạn dung dịch 3 thì HCl và H2O sẽ bay hơi, thu được chất rắn khan là NaCl

Quảng cáo