Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 6 trang 125 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 6 trang 125 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: *Cách 1...

Bài 6 trang 125 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. \(\eqalign{ & 2NaCl\,\,\text{(rắn)}\,\, + \,\,{H_2}S{O_4}\,\text{(đặc)}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,N{a_2}S{O_4}\,\, + \,\,2HCl \uparrow \cr & Mn{O_2}\,\, + \,\,\,4HCl\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,MnC{l_2}\,\, + \,\,C{l_2} \uparrow \,\, + \,\,2{H_2}O \cr} \) . Bài: Bài 26. Clo

Từ các chất  NaCl, MnO2, H2SO4 đặc.

Hãy viết phương trình phản ứng điều chế Cl2, hiđroclrua.

Quảng cáo

*Cách 1

\(\eqalign{
& 2NaCl\,\,\text{(rắn)}\,\, + \,\,{H_2}S{O_4}\,\text{(đặc)}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,N{a_2}S{O_4}\,\, + \,\,2HCl \uparrow \cr
& Mn{O_2}\,\, + \,\,\,4HCl\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,MnC{l_2}\,\, + \,\,C{l_2} \uparrow \,\, + \,\,2{H_2}O \cr} \) 

*Cách 2

\(2NaCl\,\text{(rắn)}\,\, + \,\,2{H_2}S{O_4}\,\text{(đặc)}\,\, + \,\,Mn{O_2}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,N{a_2}S{O_4}\, + \,MnS{O_4}\, + \,C{l_2} \uparrow \, + \,2{H_2}O\)

 

Quảng cáo