Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 6 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 6 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy cho biết cấu tạo nguyên tử, tính chất kim loại, phi...

Bài 6 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. + Nhóm II, số electron lớp ngoài cùng = 2. Bài: Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy cho biết cấu tạo nguyên tử, tính chất kim loại, phi kim của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử 6, 13,15, 20.

Nguyên tố có số hiệu nguyên tử bằng 6:

+ Điện tích hat nhân = 6+

+ Số electron = 6

+ Chu kì 2, số lớp electron = 2

+ Nhóm IV, số electron lớp ngoài cùng = 4

+ Nguyên tố phi kim

+ Điện tích hạt nhân = 13+
Nguyên tố có số hiệu nguyên tử bằng 13

+ Số electron = 13

Quảng cáo

+ Chu kì 3, số lớp electron = 3

+ Nhóm III. số electron lớp ngoài cùng = 3

+ Nguyên tố kim loại

+ Điện tích hạt nhân = 15
Nguyên tố có số hiệu nguyên tử bằng 15

+ Số electron = 15

+ Chu kì 3, số lớp electron = 3

+ Nhóm V, số electron lớp ngoài cùng = 5

+ Nguyên tố phi kim

Nguyên tố có số hiệu nguyên tử bằng 20:

+ Điện tích hạt nhân = 20+

+ Số electron = 20

+ Chu kì 4, số lớp electron = 4

+ Nhóm II, số electron lớp ngoài cùng = 2

+ Nguyên tố kim loại

Quảng cáo