Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 6 trang 34 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 6 trang 34 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Cho một mảnh đồng vào ống nghiệm chứa 5 gam dung dịch axit sunfuric 98%. Để...

Bài 6 trang 34 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Hấp thụ khí SO2 vào dung dịch NaOH. Bài 4: Một số axit quan trọng – Axit sunfuric

Cho một mảnh đồng vào ống nghiệm chứa 5 gam dung dịch axit sunfuric 98%. Để hấp thụ hết lượng khí độc sunfurơ sinh ra, chúng ta đậy miệng ống nghiệm bằng một nút cao su có ống dẫn khí xuyên qua và cho đầu ống sục vào cốc chứa dung dịch natri  hiđroxit (NaOH). Hỏi cần lấy vào cốc ít nhất bao nhiêu ml dung dịch natri hiđroxit 2M? (thể tích khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn)

\(\eqalign{
& {m_{{H_2}S{O_4}}} = {{98} \over {100}}.5 = 4,9\,gam \cr
& \Rightarrow {n_{_{{H_2}S{O_4}}}} = {{4,9} \over {98}} = 0,05\,mol \cr} \) 

Quảng cáo

Cu tác dụng với H2SO4 đặc 

\(\eqalign{
& Cu\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,{H_2}S{O_4}\,(đ)\,\,\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,\,CuS{O_4}\,\,\, + S{O_2} \uparrow \,\, + {H_2}O\,\,(1) \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,05 \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,025\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol \cr} \)

Theo phương trình (1) ta có: \({n_{S{O_2}}} = 0,025\,mol\)

Hấp thụ khí SO2 vào dung dịch NaOH

Lượng NaOH ít nhất ⇒ tạo muối axit

\(\eqalign{
& S{O_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,NaOH\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,NaHS{O_3}\,\,\,\,(2) \cr
& 0,025\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,025\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(mol) \cr
& ^{}\,{n_{NaOH}} = 0,025\,mol \cr
& {V_{_{NaOH}}} = {{{n_{NaOH}}} \over {{C_{M,NaOH}}}} = {{0,025} \over 2} = 0,0125\,(l) = 12,5\,ml \cr} \)

 

Quảng cáo