Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 6 trang 37 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 6 trang 37 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Hãy giải thích tại sao khi để nước vôi trong lâu ngày trong không khí thì sẽ...

Bài 6 trang 37 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Hãy giải thích tại sao khi để nước vôi trong lâu ngày trong không khí thì sẽ thấy có một lớp ván mỏng trên bề mặt. Lấy lớp ván sấy khô và cân đuợc khối lượng là 46 gam thì khôi lượng CO2, đã bị hấp thụ là bao nhiêu?

Quảng cáo

Khi để nước vôi trong (dung dịch NaOH) lâu ngày trong không khí (không khí có CO2 ) thì sẽ xảy ra các phản ứng sau:

\(C{O_2}\,\, + \,\,Ca{(OH)_2}\, \to \,CaC{O_3}\, \downarrow \,\,\, + \,\,{H_2}O\,\,\)

Lớp váng mỏng trên bề mặt là CaCO3

\( \Rightarrow {n_{CaC{O_3}}} = \dfrac{46} {100} = 0,46\,\,mol\)

Theo phương trình ta có: \({n_{C{O_2}}} = {n_{CaC{O_3}}} \Rightarrow {n_{C{O_2}}} = 0,46\,mol\)

Khối lượng CO2 bị hấp thụ là:  \({m_{C{O_2}}} = 0,46.44 = 20,24\,gam\)

Quảng cáo