Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 6 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 6 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Cho m gam natri vào rượu etylic lấy dư thì thu được thể tích khí hiđro bằng...

Bài 6 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. \(\begin{array}{l}2{C_2}{H_5}OH + 2Na \to 2{C_2}{H_5}ONa + {H_2} \uparrow \\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \leftarrow 0,1\,\,Mol\\Theo\,pt \to {n_{Na}} = 0,2\,mol\\ \Rightarrow m = {m_{Na}} = 0,2.23 = 4,6\,gam.\end{array}\). Bài 48. Luyện tập : Rượu etylic axit axetic và chất béo

Cho m gam natri vào rượu etylic lấy dư thì thu được thể tích khí hiđro bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi đo ở cùng điều kiện. Tính m

Quảng cáo

\(\begin{array}{l}{n_{{O_2}}} = \dfrac{{3,2}}{{32}} = 0,1\,mol\\{n_{{H_2}}} = {n_{{O_2}}} \Rightarrow {n_{{H_2}}} = 0,1\,mol\end{array}\)

Phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}2{C_2}{H_5}OH + 2Na \to 2{C_2}{H_5}ONa + {H_2} \uparrow \\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \leftarrow 0,1\,\,Mol\\Theo\,pt \to {n_{Na}} = 0,2\,mol\\ \Rightarrow m = {m_{Na}} = 0,2.23 = 4,6\,gam.\end{array}\)

Quảng cáo