Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 6 trang 85 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 6 trang 85 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Cho 2 hỗn hợp 2 kim loại Al, Ag tác dụng với lượng đủ dung dịch H2SO4 loãng,...

Bài 6 trang 85 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1.  . Bài: Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

Cho 2 hỗn hợp 2 kim loại Al, Ag tác dụng với lượng đủ dung dịch H2SO4 loãng, người ta thu được 6,72 lít khí (đktc). Sau phản ứng thấy còn 4,6 gam kim loại không tan. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Ag là kim loại đứng sau hidro trong dãy hoạt động hóa học

Do đó, Ag không tác dụng với dung dịch \(H_2SO_4\) loãng

⇒ Kim loại không tan là Ag

\(⇒ m_{Ag} = 4,6\) gam

Quảng cáo

Khí thu được là \(H_2\)

\( \Rightarrow {n_{{H_2}}} = {{6,72} \over {22,4}} = 0,3\,mol\)

Phương trình hóa học

\(\eqalign{
& \,\,\,2Al\, + \,3{H_2}S{O_4}\,(\text{loãng}) \to \,\,A{l_2}{(S{O_4})_3}\, + \,3{H_2} \uparrow \cr
& {{0,3.2} \over 3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \leftarrow \,0,3\,\,\,mol \cr} \) 

Theo phương trình:

\(\eqalign{
& {n_{Al}} = {{0,3.2} \over 3} = 0,2\,mol \cr
& \Rightarrow {m_{Al}} = 0,2.27 = 5,4\,gam \cr} \) 

Phần trăm khối lượng các kim loại trong hỗn hợp ban đầu là:

\(\eqalign{
& \% {m_{Al}} = {{{m_{Al}}} \over {{m_{Al}}\, + \,{m_{Ag}}}}.100 = {{5,4} \over {5,4 + 4,6}}.100 = 54\% \cr
& \Rightarrow \% {m_{Al}} = 100 – 54 = 46\% \cr} \)

 

Quảng cáo