Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 7 trang 104 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 7 trang 104 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Lớp vỏ tàu được làm bằng sắt tráng kẽm thì...

Bài 7 trang 104 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. C. sắt và kẽm sẽ không bị ăn mòn.. Bài: Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Lớp vỏ tàu được làm bằng sắt tráng kẽm thì

A. kẽm bị ăn mòn, sắt không bị ăn mòn.

Quảng cáo

B. sắt sẽ bị ăn mòn trước.

C. sắt và kẽm sẽ không bị ăn mòn.

D. sắt và kẽm sẽ bị ăn mòn cùng lúc.

Lớp vỏ tàu được làm bằng sắt tráng kẽm thì kẽm bị ăn mòn, sắt không bị ăn mòn.

Chọn đáp án A.

Quảng cáo