Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 7 trang 112 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 7 trang 112 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Trong phòng thí nghiệm, người ta làm khô các khí ẩm bằng cách dẫn khí này ...

Bài 7 trang 112 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Dung H2SO4 đặc để làm khô khí SO2 vì SO2 không tác dụng với H2SO4 đặc. Bài: Bài 24. Ôn tập học kì 1

Trong phòng thí nghiệm, người ta làm khô các khí ẩm bằng cách dẫn khí này đi qua các bình có đựng các chất háo nước nhưng không có phản ứng với khí cần làm khô.

Có các chất làm khô sau: H2SO4 đặc,CaO. Dùng hoá chất nào để làm khô mỗi khó ẩm sau đây: khí SO2, khí O2 , khí CO2 Hãy giải thích sự lựa chọn đó.

Quảng cáo

Dung H2SO4 đặc để làm khô khí SO2 vì SO2 không tác dụng với H2SO4 đặc

Dùng H2SO4 đặc hoặc CaO để làm khô khí O2 vì O2 không tác dụng với H2SO4 đặc

và CaO

Dùng H2SO4 đặc để làm khô khí CO2 không tác dụng với H2SO4 đặc

Chú ý: Không dùng CaO để làm khô khí SO2, CO2

\(\eqalign{
& S{O_2}\,\,\, + \,\,\,\,CaO\,\, \to \,\,\,CaS{O_3} \cr
& C{O_2}\,\, + \,\,\,\,CaO\,\, \to \,\,\,CaC{O_3} \cr} \)

 

Quảng cáo