Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 7 trang 126 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 7 trang 126 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Cho 26,1 gam mangan đioxit vào dung dịch HCl dư...

Bài 7 trang 126 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Cho 26,1 gam mangan đioxit vào dung dịch HCl dư. Bài: Bài 26. Clo

Cho 26,1 gam mangan đioxit vào dung dịch HCl dư

a. Tính thể tích khí bay ra (đktc)

b. Cho khí này tác dụng với sắt nung nóng. Tính khối lượng sản phẩm thu được.

c. Cho sản phẩm thu được ở câu b tác dụng với dung dịch NaOH thu được kết tủa. Tính khối lượng kết tủa

a. Ta có:

\({n_{Mn{O_2}}} = \dfrac{{{m_{Mn{O_2}}}}}{{{M_{Mn{O_2}}}}} = \dfrac{{26,1}}{{87}} = 0,3{\kern 1pt} mol\)

Quảng cáo

Phương trình hóa học

\(\eqalign{
& Mn{O_2}\,\, + \,4HCl\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,MnC{l_2}+ \,C{l_2} \uparrow \,\, + \,\,2{H_2}O\,\,\,\,\,(1) \cr
& 0,3 \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;0,3\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol \cr} \)

Theo phương trình (1), ta có: \({n_{C{l_2}}} = 0,3\,mol\)

Thể tích khí bay ra là: 

\({V_{C{l_2}}} = 0,3.22,4 = 6,72\,\,l\)

b. Phương trình hóa học

\(\eqalign{
& 2Fe\,\,\, + \,\,\,\,\,3C{l_2}\,\,\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,2FeC{l_3}\,\,\,\,\,\,\,\,(2) \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,3\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{0,3.2} \over 3}\,\,\,\,\,\,\,mol \cr} \) 

Theo phương trình (2) ta có:

\({n_{FeC{l_3}}} = {{0,3.2} \over 3} = 0,2\,\,mol\)

Khối lượng sản phẩm thu được là:

\({n_{FeC{l_3}}} = {{0,3.2} \over 3} = 0,2\,\,mol\)

Quảng cáo