Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 7 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 7 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Biết nguyên tố X có cấu tạo nguyên tử như sau: điện tích hạt nhân 8+....

Bài 7 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Bài: Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Biết nguyên tố X có cấu tạo nguyên tử như sau: điện tích hạt nhân 8+.

Hãy suy ra vị trí của X trong bảng tuần hoàn.

Quảng cáo

Điện tích hạt nhân = 8+

⇒ X thuộc ô thứ 8

⇒ X là oxi

X thuộc chu kì 3 (3 lớp electron), nhóm VI (6 electron lớp ngoài cùng)