Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 7 trang 56 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 7 trang 56 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Trong các chất sau đây:...

Bài 7 trang 56 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Các chất tác dụng với Na gồm \({C_2}{H_5}OH,C{H_3}COOH,C{H_3}OH,C{H_3} – C{H_2} – COOH\)  vì chúng có hidro linh động:. Bài 45. Axit Axetic

Trong các chất sau đây:

a. \({C_2}{H_5}OH.\)             

b.\(C{H_3}COOH.\)              

c.\(C{H_3}OH.\)                    

Quảng cáo

d.\(C{H_3} – C{H_2} – COOH.\)

Chất nào tác dụng được với Na? NaOH? Zn? MgO? Giải thích và viết phương trình hoá học (nếu có).

Các chất tác dụng với Na gồm \({C_2}{H_5}OH,C{H_3}COOH,C{H_3}OH,C{H_3} – C{H_2} – COOH\)  vì chúng có hidro linh động:

\(\begin{array}{l}2{C_2}{H_5}OH + 2Na \to 2{C_2}{H_5}ONa + {H_2} \uparrow \\2C{H_3}COOH + 2Na \to 2C{H_3}COONa + {H_2} \uparrow \\2C{H_3}OH + 2Na \to 2C{H_3}ONa + {H_2} \uparrow \\2C{H_3} – C{H_2} – COOH + 2Na \to 2C{H_3} – C{H_2} – COONa + {H_2} \uparrow \end{array}\)

Các chất tác dụng với NaOH, Zn, MgO gồm \(C{H_3}COOH,C{H_3} – C{H_2} – COOH\)  vì chúng có tính axit:

\(\begin{array}{l}C{H_3}COOH + NaOH \to C{H_3}COONa + {H_2}O\\2C{H_3}COOH + Zn \to {(C{H_3}COO)_2}Zn + {H_2} \uparrow \\2C{H_3}COOH + MgO \to {(C{H_3}COO)_2}Mg + {H_2}O\\C{H_3} – C{H_2} – COOH + NaOH \to C{H_3} – C{H_2} – COONa + {H_2}O\\2C{H_3} – C{H_2} – COOH + Zn \to {(C{H_3} – C{H_2} – COO)_2}Zn + {H_2} \uparrow \\2C{H_3} – C{H_2} – COOH + MgO \to {(C{H_3} – C{H_2} – COO)_2}Mg + {H_2}O\end{array}\)

Quảng cáo