Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 7 trang 85 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 7 trang 85 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Phương trình hóa học...

Chia sẻ
Bài 7 trang 85 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. \(\eqalign{ & \,\,\,Zn\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,CuS{O_4}\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,ZnS{O_4}\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,Cu \cr & 0,0125\,\,\,\,\,\,\, \leftarrow 0,0125 \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,0125\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,0125\,\,\,\,\,mol \cr} \). Bài: Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

Đề bài

Ngâm một lá kẽm trong 20 gam dung dịch muối đồng sunfat 10% cho đến khi lá kẽm không còn tan nữa. Tính khối lượng kẽm đã phản ứng với dung dịch trên và nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& C\% = {{{m_{ct}}} \over {{m_{{\rm{dd}}}}}}.100 \Rightarrow {m_{ct}} = {{C\% } \over {100}}.{m_{{\rm{dd}}}} \cr
& \Rightarrow {m_{CuS{O_4}}} = {{10} \over {100}}.20 = 2\,gam \cr
& \Rightarrow {n_{CuS{O_4}}} = {2 \over {160}} = 0,0125\,mol \cr} \) 

Phương trình hóa học

\(\eqalign{
& \,\,\,Zn\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,CuS{O_4}\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,ZnS{O_4}\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,Cu \cr
& 0,0125\,\,\,\,\,\,\, \leftarrow 0,0125 \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,0125\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,0125\,\,\,\,\,mol \cr} \)

Khối lượng kẽm đã phản ứng là:

Quảng cáo

\(m_{Zn} = 65.0,0125 = 0,8125\) gam

Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

\(\eqalign{
& {m_{Zn\,(pu)}}\,\, + \,\,{m_{{\rm{dd}}\,\,CuS{O_4}}}\,\, = {m_{{\rm{dd}}\,sau}}\,\, + \,\,{m_{Cu}} \cr
& \Rightarrow 0,8125 + 20 = {m_{{\rm{dd}}\,sau}}\,\, + 64.0,0125 \cr
& \Rightarrow {m_{{\rm{dd}}\,sau}} = 20,0125\,gam \cr} \) 

Nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng là:

\(C\% (ZnS{O_4}) = \dfrac{{{m_{ZnS{O_4}}}}}{{{m_{{\text{dd}}{\kern 1pt} sau}}}}.100\% \)\(\, = \dfrac{{161.0,0125}}{{20,0125}}.100\%  = 10,06\% {\text{ }}\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...