Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 8 trang 104 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 8 trang 104 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Xe đạp để trong nhà và ngoài nắng, thì...

Bài 8 trang 104 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Bài: Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Xe đạp để trong nhà và ngoài nắng, thì

A. khung xe đạp để ngoài nắng sẽ sáng đẹp lâu hơn để trong nhà.

Quảng cáo

B. khung xe đạp để ngoài nắng sẽ bị gỉ nhanh hơn để trong nhà.

C. khung xe đạp để ngoài nắng sẽ bị gỉ chậm hơn để trong nhà.

D. cả 2 khung xe đạp đều bị gỉ cùng lúc.

Xe đạp để trong nhà và ngoài nắng, thì khung xe đạp để ngoài nắng sẽ bị gỉ nhanh hơn để trong nhà, vì nhiệt độ ngoài nắng cao hơn nhiệt độ trong nhà.

Chọn đáp án B.

Quảng cáo