Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 8 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 8 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Biết nguyên tố Y có số thứ tự là 12 trong bảng tuần hoàn....

Bài 8 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Mg là kim loại yếu hơn Na và Ca. Bài: Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Biết nguyên tố Y có số thứ tự là 12 trong bảng tuần hoàn.

Hãy cho biết cấu tạo nguyên tử, tinh chất của nguyên tố và so sánh với các nguyên tố lân cận khác.

Y có số thứ tự là 12:

+ Điện tích hạt nhân = 12+, số electron = 12 

Quảng cáo

⇒ Y là Mg

+ Chu kì 3, số lớp electron = 3

+ Nhóm II, số electron lớp ngoài cùng = 2

+ Y là nguyên tố kim loại

So sánh Mg với các nguyên tố lân cận:

 

– Mg là kim loại yếu hơn Na và Ca

– Mg là kim loại mạnh hơn Be, Al

Quảng cáo