Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 8 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 8 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Biết nguyên tố Y có số thứ tự là 12 trong bảng tuần hoàn....

Chia sẻ
Bài 8 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. – Mg là kim loại yếu hơn Na và Ca. Bài: Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Đề bài

Biết nguyên tố Y có số thứ tự là 12 trong bảng tuần hoàn.

Hãy cho biết cấu tạo nguyên tử, tinh chất của nguyên tố và so sánh với các nguyên tố lân cận khác.

Lời giải chi tiết

Y có số thứ tự là 12:

+ Điện tích hạt nhân = 12+, số electron = 12 

⇒ Y là Mg

+ Chu kì 3, số lớp electron = 3

Quảng cáo

+ Nhóm II, số electron lớp ngoài cùng = 2

+ Y là nguyên tố kim loại

So sánh Mg với các nguyên tố lân cận:

 

– Mg là kim loại yếu hơn Na và Ca

– Mg là kim loại mạnh hơn Be, Al

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...