Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 8 trang 56 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 8 trang 56 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2:  ...

Bài 8 trang 56 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Không hiện tượng. Bài 45. Axit Axetic

Có ba chất lỏng không màu đựng trong ba lọ riêng biệt mất nhãn chứa: benzen, rượu etylic, axit axetic. Bằng phương pháp hoá học, nếu cách tiến hành phân biệt ba lọ trên.

 

C6H6 (benzen)

C2H5OH(rượu etylic)

CH3COOH (axit axetic)

Quỳ tím

Quảng cáo

Tím

Tím

Hồng

Na

Không hiện tượng

Có khí thoát ra

X

 Dấu x là đã nhận biết được rồi

Phương trình hóa học

\(2{C_2}{H_5}OH + 2Na \to 2{C_2}{H_5}ONa + {H_2} \uparrow \)