Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 3 Bài 1 trang 30 Toán 9 Tập 2 :...

Câu hỏi 3 Bài 1 trang 30 Toán 9 Tập 2 : Bài 1. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)...

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 30 Toán 9 Tập 2 . Đối với hàm số \(y = 2x^2\), khi \( x \ne 0 \)  giá trị của \(y\) luôn dương. Bài 1. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)

Đối với hàm số \(y=2x^2\), khi x \( \ne \) 0 giá trị của \(y\) dương hay âm ? Khi \(x = 0\) thì sao ?

Cũng câu hỏi tương tự với hàm số \(y = -2x^2.\)

Quảng cáo

Quan sát bảng giá trị hàm số y=2x^2;y=-2x^2 rồi đưa ra nhận xét.

Đối với hàm số \(y = 2x^2\), khi \( x \ne 0 \)  giá trị của \(y\) luôn dương

Khi \(x = 0\) thì giá trị của \(y = 0\)

Đối với hàm số \(y = -2x^2\),  khi  \( x\ne 0\)  giá trị của \(y\) luôn âm.

Khi \(x = 0\) thì giá trị của \(y =0\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9