Đề thi thử THPT Quốc gia

Trang chủ Lớp 12 Đề thi thử THPT Quốc gia
Đề số 67 – Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh: Question 1. As soon as he approached the house, the policemen...
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
Đề số 68 – Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh: So, if you want to (5) ____ it in this world,...
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks fro
Đề số 66 – Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh: Question1.
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following qu
Đề số 65 – Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh: Question 1:
Mark  the  letter A, B, C, or D  on  your  answer  sheet  to indicate  the word  whose underlined  part differs   from the other  three  in  pronunciation  in  each  o
Đề số 63 – Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh: Question 1.
Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the word whose underline is pronounced differently from the rest.
Đề số 64 – Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh: Question 1:
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following qu
Quảng cáo


Đề số 61 – Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh: They asked me whether I was working _                     .
242917 Question  1: Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
Đề số 62 – Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh: Question 1.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following que
Đề số 59 – Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh: Question 1.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following que
Đề số 60 – Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh: Question 1: We are very anxious about the result of the...
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSET in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...