Đề thi thử THPT Quốc gia

Trang chủ Lớp 12 Đề thi thử THPT Quốc gia
Đề số 67 – Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh: Question 1. As soon as he approached the house, the policemen...
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
Đề số 68 – Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh: So, if you want to (5) ____ it in this world,...
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks fro
Đề số 66 – Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh: Question1.
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following qu
Đề số 65 – Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh: Question 1:
Mark  the  letter A, B, C, or D  on  your  answer  sheet  to indicate  the word  whose underlined  part differs   from the other  three  in  pronunciation  in  each  o
Đề số 63 – Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh: Question 1.
Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the word whose underline is pronounced differently from the rest.
Đề số 64 – Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh: Question 1:
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following qu

Quảng cáo
Đề số 61 – Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh: They asked me whether I was working _                     .
242917 Question  1: Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
Đề số 62 – Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh: Question 1.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following que
Đề số 59 – Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh: Question 1.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following que
Đề số 60 – Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh: Question 1: We are very anxious about the result of the...
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSET in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...