Lớp 7

Trang chủ Lớp 7

Lớp 7: Hơn 6.000 bài tập Toán, Lý, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Công nghệ... trong Sách giáo khoa (SGK) và sách bài tập (SBT) lớp 7. Các dạng bài từ cơ bản đến nâng cao. Học trực tuyến các môn lớp 7 trên Baitapsgk.com.

Bài tập 14* trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Tìm các số a, b,...
Tìm các số a, b, c biết rằng \({a \over 2} = {b \over 3} = {c \over 4}\) và \(a – b + c =  – 49\)
Bài tập 5 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, tỉ lệ thức thì có...
\({{7{1 \over 5}} \over {5{1 \over 7}}} = {7 \over 5}\) là tỉ lệ thức thì có đúng không ?
Bài tập 9 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Tìm số học sinh của...
Tìm số học sinh của lớp 7A, 7B, biết tỉ số học sinh của hai lớp là 3 : 4 và số học sinh lớp 7A ít hơn số học sinh lớp 7C  là 15 học sinh.
Bài tập 15 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Tìm các số a, b,...
Tìm các số a, b, c biết \({a \over 2} = {b \over 3},{b \over 5} = {c \over 4}\)  và a – b + c = -49
Bài tập 7 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Có ba tổ A, B,...
Có ba tổ A, B, C thi công trồng trụ điện. Số trụ điện trồng được của tổ A và tổ B tỉ lệ với các số 3; 4. Số trụ điện trồng được của tổ B và C tỉ lệ với các số 5; 6. Tìm số trụ điệ
Bài tập 8 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Tìm chiều dài các cạnh...
Tìm chiều dài các cạnh của một tam giác, biết chu vi tam giác là 22 cm và chiều dài các cạnh tỉ lệ với 2; 4; 5.

Mới cập nhật

Thử tài bạn trang 45 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Hãy viết và biểu diễn lên trục số tập nghiệm...
1. Bất phương trình một ẩn - Thử tài bạn trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập...
Hoạt động 1 trang 44 Tài liệu dạy & học Toán lớp 8 tập 2: Đĩa cân bên phải có khối lượng là 7...
1. Bất phương trình một ẩn - Hoạt động 1 trang 44 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập...
Bài tập 16 trang 42 Dạy & học Toán 8 tập 2: Cho -2x > 4x. Hỏi x là số dương hay âm ?
Bài tập - Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình - Bài tập 16 trang...
Bài tập 17 trang 42 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Cho x < y. Chứng tỏ:
Bài tập - Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình - Bài tập 17 trang...
Bài tập 15 trang 42 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Cho -3x > -2x. Hỏi x là số dương hay...
Bài tập - Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình - Bài tập 15 trang...