Mới cập nhật

Bài 8 trang 72 SGK Hóa 9, Trong phòng thí nghiệm, người ta làm khô các khí ẩm bằng...

– Bài 8 trang 72 SGK Hóa 9. Trong phòng thí nghiệm, người ta làm khô các khí ẩm bằng cách dẫn khí này đi

Bài 7 trang 72 SGK Hóa 9, Bạc (dạng bột) có lẫn tạp chất đồng, nhôm. Dùng phương pháp...

– Bài 7 trang 72 SGK Hóa 9. Bạc (dạng bột) có lẫn tạp chất đồng, nhôm. Dùng phương pháp hóa học để thu được

Bài 6 trang 72 SGK Hóa 9, Sau khi làm thí nghiệm có những khí độc hại sau: HCl,...

– Bài 6 trang 72 SGK Hóa 9. Sau khi làm thí nghiệm có những khí độc hại sau: HCl, H2S, CO2, SO2. Có thể

Bài 5 trang 72 SGK Hóa 9, Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong...

– Bài 5 trang 72 SGK Hóa 9. Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây… Dung

Bài 4 trang 72 SGK Hóa 9, Axit H2SO4 loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy...

– Bài 4 trang 72 SGK Hóa 9. Axit H2SO4 loãng phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào dưới đây… Axit

Bài 3 trang 72 SGK Hóa 9, Có ba kim loại là nhôm, bạc, sắt. Hãy nêu phương pháp...

– Bài 3 trang 72 SGK Hóa 9. Có ba kim loại là nhôm, bạc, sắt. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết