Mới cập nhật

Bài 1.8 trang 7 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh...
Phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề: “Một số tự nhiên có chữ số tận cùng bằng 0 đều chia hết cho 10”.
Bài 7.23 trang 42 SBT toán 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Cho đường thẳng ( C ) có phương trình...
Phương trình tiếp tuyến của \(\left( C \right)\) tại điểm M có vector pháp tuyến là IM với I là tâm đường tròn \(\left( C \right)\)
Giải bài 7.22 trang 41 sách bài tập toán 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống
+ Gọi điểm I thuộc đường thẳng \(\Delta 😡 + y – 1 = 0 \Rightarrow I\left( {t;1 – t} \right)\)
Giải bài 7.21 trang 41 sách bài tập toán 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống
a) Có tâm \(I\left( {3;1} \right)\) và có bán kính \(R = 2\)
Giải bài 7.20 trang 41 sách bài tập toán 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống
Phương trình nào dưới đây là phương trình của một đường tròn? Khi đó hãy tìm tâm và bán kính của nó