Lớp 1

Trang chủ Lớp 1

Lớp 1: Để học tốt Toán lớp 1, Hướng dẫn phụ huynh hướng dẫn dạy con học Toán lớp 1, giải các bài tập trong sách giáo khoa mới nhất.

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 178 sgk Toán lớp 1: Luyện tập chung trang 178...
Năm, mười chín, bảy mươi tư, chín, ba mươi sáu, sáu mươi chín, không, bốn mươi mốt, năm mươi lăm....
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 173 sgk Toán lớp 1: Ôn tập : các số...
10 – 1 =      9 – 1 =      8 – 1 =         7 – 1 =        6 – 1 =         5 – 1 =            3 – 1 =...
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 174 sgk Toán lớp 1: Ôn tập : các số...
a) Từ 11 đến 20…………………………………………………………….....
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 175 sgk Toán lớp 1: Ôn tập :...
Ba mươi tám, hai mươi tám, năm mươi tư, sáu mươi mốt, ba mươi, mười chín, bảy mươi chín, tám mươi ba, bảy mươi bảy....
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 172 sgk Toán lớp 1: Ôn tập : các số đến 10...
2 = 1 + ….                      8 = 7 + ……                           9 = 5 + ….....

Luyện tập

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 132 sgk Toán lớp 1: Luyện tập trang 132
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 132 sgk toán lớp 1: Luyện tập trang 132. Bài 1: Đặt tính...
Bài 2, bài 3 trang 19 sgk Toán lớp 1: Lớn hơn. Dấu lớn hơn
Bài 2, bài 3 trang 19 sgk toán lớp 1: Lớn hơn. Dấu lớn hơn. Bài 2: Viết (theo mẫu).Bài 3: Viết (theo mẫu):...
Lý thuyết về số 6 ( Toán lớp 1): Số 6
Lý thuyết về số 6 (toán lớp 1): Số 6. Lý thuyết về số 6.
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 75 sgk Toán lớp 1: Luyện tập phép cộng phép trừ trong phạm...
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 75 sgk toán lớp 1: Luyện tập phép cộng phép trừ trong phạm...
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 178 sgk Toán lớp 1: Luyện tập chung trang 178 SGK
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 178 sgk toán lớp 1: Luyện tập chung trang 178 SGK. Bài 1: Viết số....