Lớp 8

Trang chủ Lớp 8

Lớp 8: Tổng hợp lý thuyết, hơn 6.000 bài tập các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh, Sử, Địa,... (tất cả các môn học) trong chương trình học lớp 8. Các bài học, bài tập bám sát SGK và SBT. Học trực tuyến và học tốt các môn lớp 8 trên Baitapsgk.com

Vì sao chế độ cộng hòa ở Anh lại được thay bằng chế độ quân chủ lập hiến?

Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên – Vì sao chế độ cộng hòa ở Anh lại được thay bằng chế độ

Em có nhận xét gì về ‘Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền’? (tư sản Pháp cuối thế kỉ...

Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII – Qua những điều trên, em có nhận xét gì về “Tuyên ngôn Nhân

Em hiểu như thế nào về câu nói: Thắng lợi của giai cấp tư sản có nghĩa là thắng...

Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên – Em hiểu như thế nào về câu nói trên của Mác?. Câu nói trên

Những điểm nào thể hiện sự hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ?

Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên – Những điểm nào thể hiện sự hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ?

Thái độ của “Chính phủ vệ quốc” và của nhân dân Pháp trước tình hình đất nước sau ngày...

Bài 5. Công xã Pa- ri 1871 – Thái độ của “Chính phủ vệ quốc” và của nhân dân Pháp trước tình hình đất nước

Quan sát hình 32, em hãy cho biết quyền lực của các tổ chức độc quyền ở Mĩ được...

Quan sát hình 32, em hãy cho biết quyền lực của các tổ chức độc quyền ở Mĩ được thể hiện như thế nào?. Quan

Quan sát lược đồ, kết hợp với bản đồ thế giới và các kiến thức đã học, ghi tên...

Bài 6. Các nước Anh Pháp Đức Mĩ cuối thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX – Quan sát lược đồ, kết hợp với bản

Nêu tên những tác giả và tác phẩm tiêu biểu trong các thế kỉ XVIII – XIX

Nêu tên những tác giả và tác phẩm tiêu biểu trong các thế kỉ XVIII – XIX – Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật

Lập bảng thống kê những thành tựu chủ yếu của kĩ thuật, khoa học, văn học, nghệ thuật trong...

Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật khoa học văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX – Lập bảng thống kê những

Câu 8 Unit 16 Trang 140 SBT Tiếng Anh 8: Read the list of the 20th century inventions and...

Read the list of the 20th century inventions and put the following events in the correct order of time. One item (d) has been done

Mới cập nhật

Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...
Câu 3.60 trang 94 Sách Toán Đại số lớp 11 SBT Nâng cao: Cho dãy số
Cho dãy số. Câu 3.60 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số nhân...
Câu 3.59 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp số nhân
Cho cấp số nhân. Câu 3.59 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số...