Em và gia đình đã bao giờ có những bất đồng, tranh chấp với hàng xóm liên quan đến...
Tại xã/phường hay thị trấn nơi em ở có Tủ sách pháp luật không? Theo em, Tủ sách pháp luật có ý nghĩa gì đối với nhân dân trong xã?...

Luyện tập

Language Focus – Unit 12 trang 89 SBT Tiếng Anh 12: chú ý đến sự biến mất của các âm
Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 12 unit 12 phần Language Focus. Language Focus - Unit 12 trang 89 Sách bài tập...
Câu 5 trang 225 SGK Vật Lý 12 Nâng cao, Tính vận tốc ban đầu cực đại
Bài 43. Hiện tượng quang điện ngoài. Các định luật quang điện - Câu 5 trang 225 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Tính...
Bài 4, 5, 6 trang 64, 65 Sinh 12, Bài 4. Một đoạn pôlipeptit gồm các axit amin sau: ……. Val-Trp-Lys-Pro… Biết rằng các...
Bài tập chương I - Bài 4, 5, 6 trang 64, 65 SGK Sinh 12. Bài 4. Một đoạn pôlipeptit gồm các axit amin...
Bài 26 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao, Trong mỗi mệnh đề sau, hãy tìm điều kiện của a...
Trong mỗi mệnh đề sau, hãy tìm điều kiện của a để có mệnh đề đúng. Bài 26 trang 90 SGK Đại số và...
Tại sao các khu công nghiệp tập trung lại phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải...
Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp - Tại sao các khu công nghiệp tập trung lại phân bố chủ yếu ở Đông...