Sử dụng hiểu biết về các quyền đã học trong bài, em hãy phân tích những ưu điểm và...

Bài 7. Công dân với các quyền dân chủ – Câu 1 trang 81 SGK GDCD lớp 12. Sử dụng hiểu biết về các quyền

Pháp luật thừa nhận bình đẳng trong kinh doanh có vai trò quan trọng như thế nào đối với...

Bài 4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống – Câu 6 trang 43 SGK GDCD lớp 12. Pháp

Em hãy nêu một vài chính sách của Nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc,...

Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo – Câu 1 trang 53 SGK GDCD lớp 12. Em hãy nêu một vài

Em và gia đình đã bao giờ có những bất đồng, tranh chấp với hàng xóm liên quan đến...

Bài 1. Pháp luật và đời sống – Câu 7 trang 15 SGK GDCD lớp 12. Em và gia đình đã bao giờ có những

Hãy phân tích bản chất giai cấp và bản chất xã hội của pháp luật.

Bài 1. Pháp luật và đời sống – Câu 3 trang 14 SGK GDCD lớp 12. Hãy phân tích bản chất giai cấp và bản

Theo em, nếu chỉ kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị...

Bài 10. Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại – Câu 6 trang 117 SGK GDCD lớp 12.

Sắp xếp các điều ước quốc tế dưới đây theo các cột tương ứng

Bài 10. Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại – Câu 7 trang 118 SGK GDCD lớp 12.

Qua hiểu biết của mình về điều ước quốc tế, theo em, Việt Nam đã và đang góp phần...

Bài 10. Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại – Câu 3 trang 117 SGK GDCD lớp 12.

Tại sao nói Việt Nam đã và đang tích cực vào việc kí kết và thực hiện các điều...

Bài 10. Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại – Câu 4 trang 117 SGK GDCD lớp 12.

Việt Nam đã kí kết và tham gia các điều ước quốc tế về hội nhập kinh tế khu...

Bài 10. Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại – Câu 5 trang 117 SGK GDCD lớp 12.

Luyện tập

Bài 5 trang 137 sgk Vật lý lớp 12, Bài 5. Chỉ ra câu sai.
Các loại quang phổ - Bài 5 trang 137 sgk Vật lý lớp 12. Bài 5. Chỉ ra câu sai. Bài 5. Chỉ ra...
Sau Cách mạng tháng tám, ông lại tự rèn luyện mình, dứt khoát từ bỏ lối sống cũ để quyết tâm đi theo cách...
Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm - Sau Cách mạng tháng tám, ông lại tự rèn luyện mình, dứt khoát từ bỏ lối sống...
Bài 34 Trang 179 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao, Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi:
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi. Bài 34 Trang 179 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao - Bài 6....
Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Vai trò...
Bài 5 trang 58 sgk Hóa 12, Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A
Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin amino axit và protein. - Bài 5 trang 58 sgk Hóa học 12. Xác định...