Từ vựng Unit 20 SGK Anh lớp 4 Mới tập 2, Các từ vựng liên quan đến kỳ nghỉ...

Unit 20: What are you going to do this summer? – Từ vựng Unit 20 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2. Các từ

Ngữ pháp Unit 20 môn Anh lớp 4 Mới tập 2, 1. Hỏi và đáp ai đó có kế...

Unit 20: What are you going to do this summer? – Ngữ pháp Unit 20 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2. 1. Hỏi

Từ vựng Unit 19 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2, – Các từ chỉ tên loài vật...

Unit 19: What animal do you want to see? – Từ vựng Unit 19 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2. – Các từ

Từ vựng Unit 18 Anh lớp 4 Mới tập 2, – Các hoạt động đi chơi, dã ngoại, ngoài...

Unit 18: What’s your phone number? – Từ vựng Unit 18 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2. – Các hoạt động đi chơi,

Ngữ pháp Unit 18 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2, 1. Hỏi đáp số điện thoại của...

Unit 18: What’s your phone number? – Ngữ pháp Unit 18 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2. 1. Hỏi đáp số điện thoại

Ngữ pháp Unit 19 Anh lớp 4 Mới tập 2, 1. Hỏi đáp ai đó muốn xem động vật...

Unit 19: What animal do you want to see? – Ngữ pháp Unit 19 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2. 1. Hỏi đáp

Ngữ pháp Unit 16 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2, 1. Lời đề nghị ai đó đi...

Unit 16: Let’s go to the bookshop – Ngữ pháp Unit 16 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2. 1. Lời đề nghị ai

Ngữ pháp Unit 17 SGK Anh lớp 4 Mới tập 2, Hỏi và đáp về xem món hàng nào...

Unit 17: How much is the T-shirt? – Ngữ pháp Unit 17 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2. Hỏi và đáp về xem

Từ vựng Unit 17 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2, – Các từ chỉ quần áo và...

Unit 17: How much is the T-shirt? – Từ vựng Unit 17 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2. – Các từ chỉ quần

Short story Cat and Mouse 4 trang 72 SGK Anh lớp 4 Mới, Dựa vào câu chuyện để hoàn...

Review 4 Tiếng Anh 4 Mới – Short story Cat and Mouse 4 trang 72 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới. Dựa vào câu chuyện

Luyện tập

Lesson 2 Unit 17 trang 48 Anh lớp 4 Mới tập 2, – Nói về việc mua quần áo, sự yêu thích và cách...
Unit 17: How much is the T-shirt? - Lesson 2 Unit 17 trang 48 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2. - Nói...
Bài 2 trang 14 SGK Sử 4: Nước Văn Lang
Bài 2 trang 14 SGK Lịch sử 4: Nước Văn Lang. Dựa vào bài học, em hãy mô tả một số nét về cuộc...
Lesson 3 Unit 8 trang 56 Anh lớp 4 Mới tập 1, – Học phát âm các phụ âm kép “ct”, “cts”, giới thiệu...
Unit 8: What subjects do you have today? - Lesson 3 Unit 8 trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1. -...