Từ vựng Unit 20 SGK Anh lớp 4 Mới tập 2, Các từ vựng liên quan đến kỳ nghỉ hè. seafood (n) đồ biển,...
bay (n) vịnh [bei]Ex: We visit Ha Long Bay. Chúng tôi tham quan vịnh Hạ Long.build (v) xây dựng [bild]Ex: We build some sandcas
Từ vựng Unit 19 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2, – Các từ chỉ tên loài vật và tính từ chỉ tính...
animal (n) loài vật, động vật [‘æniməl]Ex: They like the animal. Họ thích động vật.bear (n) gấu [bea]Ex: The bear is climbing t
Từ vựng Unit 18 Anh lớp 4 Mới tập 2, – Các hoạt động đi chơi, dã ngoại, ngoài trời. scenery (n) cảnh đẹp,...
birthday (n) sinh nhật [‘ bə:θdei]Ex: Did you go to Mai’s birthday party?Bạn có đi dự buổi tiệc sinh nhật của Mai không?present
Ngữ pháp Unit 19 Anh lớp 4 Mới tập 2, 1. Hỏi đáp ai đó muốn xem động vật nào 2. Hỏi và đáp về...
1. Hỏi đáp ai đó muốn xem động vật nàoChủ ngữ trong câu là you/they thì ta mượn trợ động từ “do” để chia. Hỏi:What animal do you want to see?
Từ vựng Unit 17 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2, – Các từ chỉ quần áo và màu sắc. blouse (n) áo...
blouse (n) áo cánh [blauz]Ex: This blouse is very pretty. Áo cánh này rất đẹp.dong (n) đồng (đơn vị tiền Việt)Ex: It’s thirty-f

Luyện tập

Câu 2 trang 95 VBT khoa học lớp 4: Quan sát hình 3 và hình 4 trang 95 SGK và hoàn thành bảng sau:
Câu 2 trang 95 Vở bài tập Khoa học 4.  . Bài 47. Ánh sáng cho sự sống Quan sát hình 3 và hình...
Bài 1,2,3 Tiết 15 trang 20 sgk Toán 4, Bài 1. Viết theo mẫu. Bài 2 Viết mỗi số sau thành tổng. Bài 3...
Bài 1. Viết theo mẫu. Bài 2 Viết mỗi số sau thành tổng. Bài 3 Ghi giá trị của chữ số 5 trong mỗi...
Tả vườn rau (hoặc vườn ho gần nơi em ở (hoặc nơi em biết), Nói đến vườn rau, em làm sao quên được vườn...
Tả cây cối - Tập làm văn lớp 4 - Tả vườn rau (hoặc vườn hoa) gần nơi em ở (hoặc nơi em biết)....
Bài 1,2,3 Tiết 138 trang 148 sgk Toán 4, Kiến thức cần nhớ Bài 1:Tổng của hai số là 333 Bài 2. Hai kho...
Kiến thức cần nhớ Bài 1:Tổng của hai số là 333 Bài 2. Hai kho chứa 125 tấn thóc Bài 3. Tổng hai số...
Đọc bài “Hoa học trò” và trả lời các câu hỏi sau, Mùa xuân, phượng ra lá. Lá phượng mùa xuân rất tươi đẹp....
Hoa học trò - Đọc bài “Hoa học trò” và trả lời các câu hỏi sau. Mùa xuân, phượng ra lá. Lá phượng mùa...