Từ vựng Unit 20 SGK Anh lớp 4 Mới tập 2, Các từ vựng liên quan đến kỳ nghỉ hè. seafood (n) đồ biển,...
bay (n) vịnh [bei]Ex: We visit Ha Long Bay. Chúng tôi tham quan vịnh Hạ Long.build (v) xây dựng [bild]Ex: We build some sandcas
Từ vựng Unit 19 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2, – Các từ chỉ tên loài vật và tính từ chỉ tính...
animal (n) loài vật, động vật [‘æniməl]Ex: They like the animal. Họ thích động vật.bear (n) gấu [bea]Ex: The bear is climbing t
Từ vựng Unit 18 Anh lớp 4 Mới tập 2, – Các hoạt động đi chơi, dã ngoại, ngoài trời. scenery (n) cảnh đẹp,...
birthday (n) sinh nhật [‘ bə:θdei]Ex: Did you go to Mai’s birthday party?Bạn có đi dự buổi tiệc sinh nhật của Mai không?present
Ngữ pháp Unit 19 Anh lớp 4 Mới tập 2, 1. Hỏi đáp ai đó muốn xem động vật nào 2. Hỏi và đáp về...
1. Hỏi đáp ai đó muốn xem động vật nàoChủ ngữ trong câu là you/they thì ta mượn trợ động từ “do” để chia. Hỏi:What animal do you want to see?
Từ vựng Unit 17 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2, – Các từ chỉ quần áo và màu sắc. blouse (n) áo...
blouse (n) áo cánh [blauz]Ex: This blouse is very pretty. Áo cánh này rất đẹp.dong (n) đồng (đơn vị tiền Việt)Ex: It’s thirty-f

Luyện tập

Từ vựng Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1, – từ vựng liên quan đến các hoạt động và địa điểm
Unit 10: Where were you yesterday? - Từ vựng Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1. từ vựng liên quan...
Tiết 2 ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 4 tập 2, Câu 1. Nghe – viết: Hoa giấy.Câu 2. Đặt một vài...
Ôn tập giữa học kì 2 lớp 4 - Tiết 2 ôn tập giữa học kì II tiếng việt 4 tập 2. Câu 1....
Câu 2 trang 24 Vở bài tập Khoa học 4: Quan sát các hình trang 30, 31 SGK
Câu 2 trang 24 Vở bài tập Khoa học 4. 5. Bài 14. Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hóa Quan sát...
Kể chuyện con vịt xấu xí trang 37 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Kể chuyện con vịt xấu xí.Cần tiến hành việc kể...
Kể chuyện con vịt xấu xí - Kể chuyện con vịt xấu xí trang 37 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Kể chuyện con...
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ dũng cảm (trang 83 sgk tiếng việt 4 tập 2)), Câu 1. Tìm từ cùng nghĩa...
Ga-vrốt ngoài chiến lũy - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ dũng cảm (trang 83 sgk tiếng việt 4 tập 2)). Câu...