Từ vựng Unit 20 SGK Anh lớp 4 Mới tập 2, Các từ vựng liên quan đến kỳ nghỉ hè. seafood (n) đồ biển,...
bay (n) vịnh [bei]Ex: We visit Ha Long Bay. Chúng tôi tham quan vịnh Hạ Long.build (v) xây dựng [bild]Ex: We build some sandcas
Từ vựng Unit 19 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2, – Các từ chỉ tên loài vật và tính từ chỉ tính...
animal (n) loài vật, động vật [‘æniməl]Ex: They like the animal. Họ thích động vật.bear (n) gấu [bea]Ex: The bear is climbing t
Từ vựng Unit 18 Anh lớp 4 Mới tập 2, – Các hoạt động đi chơi, dã ngoại, ngoài trời. scenery (n) cảnh đẹp,...
birthday (n) sinh nhật [‘ bə:θdei]Ex: Did you go to Mai’s birthday party?Bạn có đi dự buổi tiệc sinh nhật của Mai không?present
Ngữ pháp Unit 19 Anh lớp 4 Mới tập 2, 1. Hỏi đáp ai đó muốn xem động vật nào 2. Hỏi và đáp về...
1. Hỏi đáp ai đó muốn xem động vật nàoChủ ngữ trong câu là you/they thì ta mượn trợ động từ “do” để chia. Hỏi:What animal do you want to see?

Quảng cáo
Từ vựng Unit 17 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2, – Các từ chỉ quần áo và màu sắc. blouse (n) áo...
blouse (n) áo cánh [blauz]Ex: This blouse is very pretty. Áo cánh này rất đẹp.dong (n) đồng (đơn vị tiền Việt)Ex: It’s thirty-f

Luyện tập

Quan sát hình 3, kể tên một số điểm du lịch ở Đà Lạt.
Thành phố Đà Lạt - Quan sát hình 3, kể tên một số điểm du lịch ở Đà Lạt.. Một số điểm du lịch...
Câu 2 trang 39 Vở bài tập Lịch sử 4: Phố Hiến: có trên 2000 nóc nhà của các cư dân từ nhiều nước...
Câu 2 trang 39 Vở bài tập Lịch sử 4. Hội An: thành phố Cảng lớn nhất ở Đàng Trong. Hải cảng đẹp nhất,...
Bài 1,2,3,4 Tiết 143 trang 151 sgk Toán 4, Bài 1, 2 tìm tỉ số Bài 3: Lớp 4A có 35 học sinh Bài...
Bài 1, 2 tìm tỉ số Bài 3: Lớp 4A có 35 học sinh Bài 4: Nêu bài toán rồi giải toán. Bài 1,...
Từ vựng Unit 20 SGK Anh lớp 4 Mới tập 2, Các từ vựng liên quan đến kỳ nghỉ hè. seafood (n) đồ biển,...
Unit 20: What are you going to do this summer? - Từ vựng Unit 20 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2. Các...
Soạn bài dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo) – Tiếng Việt lớp 4
Dề mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo) - Soạn bài dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo). Câu 1. Trận địa mai...