Từ vựng Unit 19 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2, – Các từ chỉ tên loài vật...
tiger (n) con hổ, con cọp [‘taigə]Ex: My brother doesn’t like the tigersẾ Anh trai của tôi không thích hổ. want(v) muốn [wont]E...
Ngữ pháp Unit 18 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2, 1. Hỏi đáp số điện thoại của...
*Chấp nhận lời mời, các em có thể sử dụng một trong số câu sau:• I’d love to. Tôi rất thích. (I’d là viết tắt của I would)• That’s very nice. Điều...
Ngữ pháp Unit 17 SGK Anh lớp 4 Mới tập 2, Hỏi và đáp về xem món hàng nào...
hat —► A hat on my head.nón/mũ Cái mũ ở trên đầu của tôi....

Luyện tập

Mưa từ đâu mà ra? Bài 22: Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra?
Mưa từ đâu mà ra?: Bài 22: Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra?. Mưa từ đâu mà ra? Mưa...
Luyện từ và câu: mở rộng vốn từ nhân hậu-đoàn kết, Câu 1. Tìm các từ ngữ,Câu 2- Cho các từ sau : nhân...
Dề mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo) - Luyện từ và câu: mở rộng vốn từ nhân hậu-đoàn kết. Câu 1. Tìm các...
Soạn bài đường đi Sa Pa trang 102 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4
Tập đọc: Đường đi Sa Pa - Soạn bài đường đi Sa Pa trang 102 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Mỗi...