Từ vựng Unit 20 SGK Anh lớp 4 Mới tập 2, Các từ vựng liên quan đến kỳ nghỉ hè. seafood (n) đồ biển,...
bay (n) vịnh [bei]Ex: We visit Ha Long Bay. Chúng tôi tham quan vịnh Hạ Long.build (v) xây dựng [bild]Ex: We build some sandcas
Từ vựng Unit 19 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2, – Các từ chỉ tên loài vật và tính từ chỉ tính...
animal (n) loài vật, động vật [‘æniməl]Ex: They like the animal. Họ thích động vật.bear (n) gấu [bea]Ex: The bear is climbing t
Từ vựng Unit 18 Anh lớp 4 Mới tập 2, – Các hoạt động đi chơi, dã ngoại, ngoài trời. scenery (n) cảnh đẹp,...
birthday (n) sinh nhật [‘ bə:θdei]Ex: Did you go to Mai’s birthday party?Bạn có đi dự buổi tiệc sinh nhật của Mai không?present
Ngữ pháp Unit 19 Anh lớp 4 Mới tập 2, 1. Hỏi đáp ai đó muốn xem động vật nào 2. Hỏi và đáp về...
1. Hỏi đáp ai đó muốn xem động vật nàoChủ ngữ trong câu là you/they thì ta mượn trợ động từ “do” để chia. Hỏi:What animal do you want to see?

Quảng cáo
Từ vựng Unit 17 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2, – Các từ chỉ quần áo và màu sắc. blouse (n) áo...
blouse (n) áo cánh [blauz]Ex: This blouse is very pretty. Áo cánh này rất đẹp.dong (n) đồng (đơn vị tiền Việt)Ex: It’s thirty-f

Luyện tập

Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? Câu 1. Đọc các câu đã cho.Câu 2. Trong các câu trên,...
Đoàn thuyền đánh cá - Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?. Câu 1. Đọc các câu đã cho.Câu...
Câu 5 trang 58 VBT Địa lớp 4: Lễ hội Tháp Bà của người Chăm
Câu 5 trang 58 Vở bài tập Địa lí 4. Trả lời. Bài 26. Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng...
Soạn bài con sẻ – Tiếng Việt lớp 4
Con sẻ - Soạn bài con sẻ. Câu 1. Trên đường đi con chó thấy gì? Nó định làm gì?Câu 2. Việc gì đột...
Unit 14. What does he look like? trang 56 Sách bài tập Tiếng Anh 4 mới: A. PHONICS (1) say the words aloud 1.
A. PHONICS (1) say the words aloud 1. this 2. there 3. that 4. there . Unit 14. What does he look like? trang 56 Sách bài tập (SBT)...
Câu 2 trang 90 VBT Khoa học 4:1. Bộ phận nào của cây có chức năng hấp thụ khí các-bô-níc và thải ra khí...
Câu 2 trang 90 Vở bài tập Khoa học 4. b. Bài 69 - 70. Ôn tập và kiểm tra cuối năm - VBT...