Từ vựng Unit 20 SGK Anh lớp 4 Mới tập 2, Các từ vựng liên quan đến kỳ nghỉ hè. seafood (n) đồ biển,...
bay (n) vịnh [bei]Ex: We visit Ha Long Bay. Chúng tôi tham quan vịnh Hạ Long.build (v) xây dựng [bild]Ex: We build some sandcas
Từ vựng Unit 19 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2, – Các từ chỉ tên loài vật và tính từ chỉ tính...
animal (n) loài vật, động vật [‘æniməl]Ex: They like the animal. Họ thích động vật.bear (n) gấu [bea]Ex: The bear is climbing t
Từ vựng Unit 18 Anh lớp 4 Mới tập 2, – Các hoạt động đi chơi, dã ngoại, ngoài trời. scenery (n) cảnh đẹp,...
birthday (n) sinh nhật [‘ bə:θdei]Ex: Did you go to Mai’s birthday party?Bạn có đi dự buổi tiệc sinh nhật của Mai không?present
Ngữ pháp Unit 19 Anh lớp 4 Mới tập 2, 1. Hỏi đáp ai đó muốn xem động vật nào 2. Hỏi và đáp về...
1. Hỏi đáp ai đó muốn xem động vật nàoChủ ngữ trong câu là you/they thì ta mượn trợ động từ “do” để chia. Hỏi:What animal do you want to see?

Quảng cáo
Từ vựng Unit 17 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2, – Các từ chỉ quần áo và màu sắc. blouse (n) áo...
blouse (n) áo cánh [blauz]Ex: This blouse is very pretty. Áo cánh này rất đẹp.dong (n) đồng (đơn vị tiền Việt)Ex: It’s thirty-f

Luyện tập

Kể lại câu chuyện Thưa chuyện với mẹ bằng lời của nhân vật cương, Sau trận ốm nặng kéo dài của thầy tôi, cảnh...
Thưa chuyện với mẹ - Kể lại câu chuyện Thưa chuyện với mẹ bằng lời của nhân vật cương. Sau trận ốm nặng kéo...
Bài 2 – Nhà em có một chú lợn hay ăn chóng lớn. Em hãy tả chú lợn ấy, Em còn nhớ buổi sáng...
Tả vật nuôi trong vườn thú - Tập làm văn lớp 4 - Bài 2 - Nhà em có một chú lợn hay ăn...
Lesson 3 Unit 5 trang 34 Anh lớp 4 Mới tập 1, Học phát âm 2 âm “s” và “sư”. Viết thư với từ...
Unit 5: Can you swim? - Lesson 3 Unit 5 trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1. Học phát âm 2...
Bài 1 trang 81 Địa 4, Hãy mô tả vùng trung du Bắc Bộ.
Trung du Bắc Bộ - Bài 1 trang 81 SGK Địa lí 4. Hãy mô tả vùng trung du Bắc Bộ. ...
Lesson One. Words – Unit 2 – Family & Friends Special Edition Grade (lớp 4)
Lesson One. Words - Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 4. 3. Leo: Chụp ảnh đi, Amy!. Bài: Unit 2: My...