Từ vựng Unit 20 SGK Anh lớp 4 Mới tập 2, Các từ vựng liên quan đến kỳ nghỉ...
bay (n) vịnh [bei]Ex: We visit Ha Long Bay. Chúng tôi tham quan vịnh Hạ Long.build (v) xây dựng [bild]Ex: We build some sandcas
Ngữ pháp Unit 20 môn Anh lớp 4 Mới tập 2, 1. Hỏi và đáp ai đó có kế...
1. Hỏi và đáp ai đó có kế hoạch/dự định làm gìHỏi:
Từ vựng Unit 19 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2, – Các từ chỉ tên loài vật...
animal (n) loài vật, động vật [‘æniməl]Ex: They like the animal. Họ thích động vật.bear (n) gấu [bea]Ex: The bear is climbing t
Từ vựng Unit 18 Anh lớp 4 Mới tập 2, – Các hoạt động đi chơi, dã ngoại, ngoài...
birthday (n) sinh nhật [‘ bə:θdei]Ex: Did you go to Mai’s birthday party?Bạn có đi dự buổi tiệc sinh nhật của Mai không?present
Ngữ pháp Unit 18 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2, 1. Hỏi đáp số điện thoại của...
*Chấp nhận lời mời, các em có thể sử dụng một trong số câu sau:• I’d love to. Tôi rất thích. (I’d là viết tắt của I would)• That’s very nice. Điều
Ngữ pháp Unit 19 Anh lớp 4 Mới tập 2, 1. Hỏi đáp ai đó muốn xem động vật...
1. Hỏi đáp ai đó muốn xem động vật nàoChủ ngữ trong câu là you/they thì ta mượn trợ động từ “do” để chia. Hỏi:What animal do you want to see?
Ngữ pháp Unit 16 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2, 1. Lời đề nghị ai đó đi...
1. Lời đề nghị ai đó đi đâuCấu trúc:Let’s go to + the + danh từ chỉ nơi chốn.Chúng ta hãy đi đến… Ex; Let’s g
Ngữ pháp Unit 17 SGK Anh lớp 4 Mới tập 2, Hỏi và đáp về xem món hàng nào...
1. Một số tính từ chỉ màu sắc và danh từ chỉ trang phụcred —> a red T-shirtđỏ một áo thun màu đỏwhite —► a white blousetrắng một áo cán
Từ vựng Unit 17 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2, – Các từ chỉ quần áo và...
blouse (n) áo cánh [blauz]Ex: This blouse is very pretty. Áo cánh này rất đẹp.dong (n) đồng (đơn vị tiền Việt)Ex: It’s thirty-f
Short story Cat and Mouse 4 trang 72 SGK Anh lớp 4 Mới, Dựa vào câu chuyện để hoàn...
1. Read and listen to the story. Then correct the words in red.

Luyện tập

Bài 1 trang 103 SGK Địa 4, Em hãy kể về nhà ở và làng xóm của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ.
Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ - Bài 1 trang 103 SGK Địa lí 4. Em hãy kể về nhà ở và làng...
Bài 1 – Kể một câu chuyện em đã được nghe, được đọc, ca ngợi cái đẹp hay phản ánh cuộc đấu tranh giữa...
- Bài 1 - Kể một câu chuyện em đã được nghe, được đọc, ca ngợi cái đẹp hay phản ánh cuộc đấu...
Cảm nhận của em khi đọc bài “Tre Việt Nam” của Nguyễn Duy, “Tre Việt Nam” là bài thơ kiệt tác của Nguyễn Duy...
Tre Việt Nam - Cảm nhận của em khi đọc bài "Tre Việt Nam” của Nguyễn Duy. "Tre Việt Nam" là bài thơ kiệt...