Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 3 trang 37 Toán 6 tập 2: Tính bằng cách hợp...

Bài 3 trang 37 Toán 6 tập 2: Tính bằng cách hợp lí a) (-4,5) + 3,6 + 4,5 + (-3,6)...

Giải bài 3 trang 37 SGK Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo. Bài 2 Các phép tính với số thập phân

Advertisements (Quảng cáo)

Tính bằng cách hợp lí

a) (-4,5) + 3,6 + 4,5 + (-3,6)                          b) 2,1 + 4,2 + (-7,9) + (-2,1) + 7,9

c) (-3,6).5,4 + 5,4.(-6,4)

Advertisements (Quảng cáo)

a) (-4,5) + 3,6 + 4,5 + (-3,6) =  [(-4,5) + 4,5] + [3,6 + (-3.6)]  = 0 + 0 = 0

b) 2,1 + 4,2 + (-7,9) + (-2,1) + 7,9 = [2,1 + (-2,1)] + [(-7,9) + 7,9] + 4,2 = 0 + 0 + 4,2 = 4,2

c) (-3,6).5,4 + 5,4.(-6,4) = 5,4. [-3,6 + (-6,4)] = 5,4. (-10) = – 54