Trang chủ Lớp 6 Toán 6 Sách Chân trời sáng tạo Bài 3 trang 70 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Không thực...

Bài 3 trang 70 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Không thực hiện phép tính, hãy so sánh:...

Giải bài 3 trang 70 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo – Bài 4: Phép nhân và phép chia hai số nguyên

Câu hỏi: Không thực hiện phép tính, hãy so sánh:

a) (+4) . (- 8) với 0;                      b) (- 3) . 4 với 4;                         c) (- 5) . (- 8) với (+5) . (+8).

Giải: 

Quảng cáo

a) Vì (+4) . (- 8) ra kết quả mang dấu âm  => (+4) . (- 8) < 0.

b) Vì (- 3) . 4 ra kết quả mang dấu âm => (- 3) . 4 < 4.

c) Vì (- 5) . (- 8) và (+5) . (+8) ra kết quả mang giá trị dương. => (- 5) . (- 8) = (+5) . (+8).