Trang chủ Lớp 7 SBT Khoa học tự nhiên 7 - Cánh diều Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu...

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?...

Tất cả các sinh vật đều có hô hấp tế bào Phân tích, đưa ra lời giải Câu hỏi trang 47 21.9 - Bài 21. Hô hấp tế bào - SBT Khoa học tự nhiên (KHTN) lớp 7 Cánh diều.

Câu hỏi/bài tập:

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

1. Tất cả các sinh vật đều có hô hấp tế bào.

2. Hô hấp tế bào là quá trình đồng hóa, tổng hợp chất hữu cơ.

3. Hô hấp tế bào giúp biến đổi hóa năng thành quang năng, giúp cơ thể vận động.

4. Hô hấp và quang hợp là hai quá trình có mối quan hệ hai chiều.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Advertisements (Quảng cáo)

- Tất cả các sinh vật đều có hô hấp tế bào, hô hấp tế bào sẽ giải phóng năng lượng cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của sinh vật.

- Hô hấp tế bào là quá trình dị hóa, phân giải chất hữu cơ.

- Trong hô hấp tế bào, năng lượng được chuyển hóa thành dạng dễ sử dụng (ATP) và một phần nhiệt năng.

- Hô hấp và quang hợp là hai quá trình có mối quan hệ hai chiều.

Answer - Lời giải/Đáp án

1. Đúng; 2. Sai; 3. Sai; 4. Đúng.