Trang chủ Lớp 7 SBT Tin học 7 - Kết nối tri thức Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu trang 43, 44...

Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu trang 43, 44 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong PowerPoint, em mở thẻ nào để định dạng văn bản?...

Giải 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu trang 43, 44 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong PowerPoint, em mở thẻ nào để định dạng văn bản? Trong PowerPoint, em mở thẻ nào để hiển thị các mẫu định dạng? Trong PowerPoint, sau khi chọn hình ảnh, em mở thẻ nào để định dạng hình ảnh?...

12.1

Trong PowerPoint, em mở thẻ nào để định dạng văn bản?

A. Home.

B. Insert.

C. Design.

D. View.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết.

Answer - Lời giải/Đáp án

Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết.


12.2

Trong PowerPoint, em mở thẻ nào để hiển thị các mẫu định dạng?

A. File.

B. Insert.

C. Design.

D. Animations.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết.

Answer - Lời giải/Đáp án

Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết.


12.3

Trong PowerPoint, sau khi chọn hình ảnh, em mở thẻ nào để định dạng hình ảnh?

A. Home.

B. Format.

C. Design.

D. View.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết.

Answer - Lời giải/Đáp án

Đáp án: B.


12.4

Đánh dấu X vào cột Đúng/Sai tương ứng:

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Đọc kĩ các ý trong bảng và dựa vào kiến thức đã học để đánh dấu vào ô tương ứng.

Answer - Lời giải/Đáp án

a, b, d, f: Đúng.

c, e: Sai.


12.5

Chọn phương án ghép sai.

Sử dụng các công cụ định dạng hình ảnh trên trang chiếu để:

A. Thay đổi vị trí và kích thước của hình ảnh.

B. Thay đổi lớp, cắt hình, quay hình,....

C. Thêm đường viền tạo khung cho hình ảnh.

D. Thay đổi nội dung hình ảnh.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết.

Answer - Lời giải/Đáp án

Đáp án: D.


12.6

Trong PowerPoint, cách nào sau đây không là cách chèn hình ảnh vào trang chiếu?

A. Chọn Insert/Pictures.

B. Chọn Insert/Online Pictures.

C. Sử dụng lệnh Copy và Paste.

D. Chọn Design, sau đó chọn mẫu trong Themes.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết.

Answer - Lời giải/Đáp án

Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết.


12.7

Ghép mỗi mục ở cột A với một mục ở cột B cho phù hợp.

Advertisements (Quảng cáo)

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Đọc kĩ các ý trong bảng và dựa vào kiến thức đã học để đánh dấu vào ô tương ứng.

Answer - Lời giải/Đáp án

1-c; 2-d; 3-a; 4-b.


12.8

Sắp xếp lại trình tự các bước chèn và xử lý hình ảnh cho đúng:

a) Chọn tệp ảnh, nháy chuột chọn lệnh Insert.

b) Chọn trang, vị trí trong trang cần chèn hình ảnh.

c) Chọn Insert/Pictures để mở hộp thoại Insert Picture.

d) Sử dụng các công cụ định dạng cho hình ảnh để được hình ảnh như ý.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết.

Answer - Lời giải/Đáp án

b → c → a → d.


12.9

Em hãy điền các cụm từ: chủ đề, bản quyền, vị trí hợp lý, mẫu định dạng vào chỗ trống (…) được đánh số trong các câu sau để được phát biểu đúng.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết.

Answer - Lời giải/Đáp án

(1) – mẫu định dạng

(2) – chủ đề

(3) – bản quyền

(4) – vị trí hợp lí


12.10

Em hãy nêu những điều em biết về mẫu bố trí và mẫu định dạng của phần mềm trình chiếu.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết.

Answer - Lời giải/Đáp án

Mẫu bố trí (Layout) là các mẫu được thiết kế sẵn của phần mềm trình chiếu, liên quan đến việc sắp xếp vị trí của nội dung trên trang chiếu: vị trí của tất cả các đối tượng trên trang như tiêu đề, nội dung, bảng, biểu đồ, đồ hoạ SmartArt, hình ảnh,... cũng như phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, màu chữ. Mỗi vị trí dành sẵn là vùng giới hạn trong đường chấm trên bố cục trang chiếu. Mẫu bố trí được áp dụng cho từng trang chiếu và được hiển thị khi chọn lệnh New Slide hoặc Layout trong thẻ Home.

Mẫu định dạng (Theme) là các mẫu được thiết kế sẵn của phần mềm trình chiếu, liên quan đến các yếu tố định dạng trang chiếu như về hoạ tiết, màu sắc, văn bản, hiệu ứng,... và cả việc sắp xếp vị trí của nội dung trên trang chiếu. Mẫu được áp dụng cho những trang được chọn hoặc có

thể toàn bộ các trang (nếu không chọn trang) để tạo cho bài trình bày trông chuyên nghiệp, thống nhất. Các mẫu định dạng được hiển thị trong nhóm Themes trên thẻ Design.


12.11

GIẢI Ô CHỮ: Hãy tìm từ khoá trong cột màu xanh của ô chữ dưới đây.

Biết rằng mỗi từ hoặc cụm từ trong mỗi hàng là đáp án cho mỗi câu hỏi tương ứng sau: (Áp dụng với phần mềm PowerPoint).

1) Trang đầu tiên của bài trình chiếu được gọi là gì?

2) Các trang của một bài trình chiếu được gọi là gì?

3) Dùng lệnh Insert/Pictures để chèn đối tượng nào vào trang chiếu?

4) Định dạng phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, căn lề được áp dụng cho dạng dữ liệu nào?

5) Thẻ nào ngầm định được mở sau khi khởi động phần mềm trình chiếu?

6) Trang đầu tiên cho biết điều gì của bài trình chiếu?

7) Cấu trúc nào giúp cho bố cục của bài trình chiếu được mạch lạc?

8) Cần sử dụng công cụ nào để hoàn thiện bài trình chiếu?

9) Khi dùng mẫu định dạng em cần mở thẻ nào?

10) Khi tạo trang chiếu mới, em có thể chọn mẫu gì để trình bày cho thuận tiện?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết.

Answer - Lời giải/Đáp án

1) - TIEUDE

2) - TRANGCHIEU

3) - HINHANH

4) - VANBAN

5) - HOME

6) - CHUDE

7) - PHANCAP

8) - DINHDANG

9) - DESIGN

12) - MAUBOTRI