Bài tập trắc nghiệm 7,8,9,10,11,12 trang 104 Sách bài tập (SBT) Sinh học 11: 7. Thụ tinh chéo tiến...

Bài tập trắc nghiệm 7,8,9,10,11,12 trang 104 Sách bài tập (SBT) Sinh học 11: 7. Thụ tinh chéo tiến hoá hơn tự thụ tinh vì

Bài tập trắc nghiệm 13,14,15,16 trang 105 SBT Sinh 11: 13. Kích thích phát triển ống sinh tinh và

Bài tập trắc nghiệm 13,14,15,16 trang 105 Sách bài tập (SBT) Sinh học 11: 13. Kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh

Bài tập trắc nghiệm 1,2,3,4,5,6 trang 103 SBT Sinh 11: Chọn phương án đúng hoặc đúng nhất trong mỗi

Bài tập trắc nghiệm 1,2,3,4,5,6 trang 103 Sách bài tập (SBT) Sinh học 11: Chọn phương án đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau:

Bài 15 trang 102 SBT Sinh 11: Tại sao nạo hút thai không được xem là biện pháp sinh...

Bài 15 trang 102 Sách bài tập (SBT) Sinh 11: Tại sao nạo hút thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có kế

Bài 16 trang 102 Sách bài tập Sinh 11: Tại sao động vật bậc cao khỏng có khả năng...

Bài 16 trang 102 Sách bài tập (SBT) Sinh 11: Tại sao động vật bậc cao khỏng có khả năng sinh sản vô tính bằng

Bài 12 trang 102 Sách bài tập (SBT) Sinh 11: Tại sao quá trình sinh trứng lại diễn ra...

Bài 12 trang 102 Sách bài tập (SBT) Sinh 11: Tại sao quá trình sinh trứng lại diễn ra theo chu kì ? Tại sao

Bài 13 trang 102 SBT Sinh 11: Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở động vật và...

Bài 13 trang 102 Sách bài tập (SBT) Sinh 11: Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở động vật và cơ sở sinh

Bài 14 trang 102 Sách bài tập Sinh 11: Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nên sử dụng...

Bài 14 trang 102 Sách bài tập (SBT) Sinh 11: Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nên sử dụng thuốc tránh thai có chứa

Bài 9 trang 102 SBT Sinh 11: Trong các hình thức sinh sản hữu tính, hình thức nào tiến...

Bài 9 trang 102 Sách bài tập (SBT) Sinh 11: Trong các hình thức sinh sản hữu tính, hình thức nào tiến hoá nhất ?

Bài 10 trang 102 Sách bài tập Sinh 11: Vì sao đẻ con tiến hoá hơn đẻ trứng ?

Bài 10 trang 102 Sách bài tập (SBT) Sinh 11: Vì sao đẻ con tiến hoá hơn đẻ trứng ? Vì sao đẻ con tiến

Luyện tập

Bài tập 9.21 trang 67 sách bài tập(SBT) hóa học 11: Hoàn thành các phương trình Hóa dưới đây
Hoàn thành các phương trình hoá học dưới đây. Bài tập 9.21 trang 67 sách bài tập(SBT) hóa học 11 - Bài 45: Axit...
Bài 5.9 trang 213 Sách bài tập Đại số và giải tích 11: Tìm đạo hàm cấp hai của hàm số
Tìm đạo hàm cấp hai của hàm số sau. Bài 5.9 trang 213 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 -...
Bài 1 trang 159 SGK hóa học 11, Ứng với công thức phân tử…
Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác - Bài 1 trang 159 SGK hóa học 11. Ứng với công thức phân tử......