Bài 15 trang 102 SBT Sinh 11: Tại sao nạo hút thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà
Tại sao nạo hút thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà chỉ là biện pháp tránh đẻ bất đắc dĩ ?
Bài 16 trang 102 Sách bài tập Sinh 11: Tại sao động vật bậc cao khỏng có khả năng sinh sản vô tính bằng...
Tại sao động vật bậc cao khỏng có khả năng sinh sản vô tính bằng cách phân đôi, nảy chồi và phân mảnh ?
Quảng cáo


Bài 13 trang 102 SBT Sinh 11: Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở động vật và cơ sở sinh học của...
Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở động vật và cơ sở sinh học của sinh sản vô tính.
Bài 14 trang 102 Sách bài tập Sinh 11: Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nên sử dụng thuốc tránh thai có chứa...
Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nên sử dụng thuốc tránh thai có chứa nhiều hoocmôn sinh dục nữ hoặc biện pháp triệt sản mà nên chọn sử dụng các biện pháp tránh thai khác ?
Bài 9 trang 102 SBT Sinh 11: Trong các hình thức sinh sản hữu tính, hình thức nào tiến hoá nhất
Trong các hình thức sinh sản hữu tính, hình thức nào tiến hoá nhất ?

Luyện tập

Câu 4 trang 139 Hóa 11 Nâng cao, Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên theo IUPAC các ankan có công thức...
Bài 33: Ankan: đồng bằng đồng phân và danh pháp - Câu 4 trang 139 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Hãy viết công...
Bài 4 trang 161 SGK Vật Lý 11 Nâng cao, Một prôtôn bay vào
Bài 32. Lực Lo-ren-xơ - Bài 4 trang 161 SGK Vật Lý 11 Nâng cao. Một prôtôn bay vào Một prôtôn bay vào...
Đọc hiểu bài thơ “Tràng giang” của Huy Cận_bài 1, 1. Huy Cận (1919_ 2005) tên đầy đủ là Cù Huy Cận, sinh trưởng...
Tràng Giang - Huy Cận - Đọc hiểu bài thơ “Tràng giang” của Huy Cận_bài 1. 1. Huy Cận (1919_ 2005) tên đầy đủ...
Câu 3 trang 104 SGK Hóa 11 Nâng cao, Hãy điền tên hai loại đồ uống trong các câu sau:
Bài 25: Hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ - Câu 3 trang 104 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Hãy điền...
Bài 1 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 11: Em hãy phân tích những thuận lợi của vị trí địa lí trong sự...
Bài 1 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 11. Giáp Canada và Mĩ La Tinh nên cung cấp nguyên liệu phong phú...