Bài 15 trang 102 SBT Sinh 11: Tại sao nạo hút thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà
Tại sao nạo hút thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà chỉ là biện pháp tránh đẻ bất đắc dĩ ?
Bài 16 trang 102 Sách bài tập Sinh 11: Tại sao động vật bậc cao khỏng có khả năng sinh sản vô tính bằng...
Tại sao động vật bậc cao khỏng có khả năng sinh sản vô tính bằng cách phân đôi, nảy chồi và phân mảnh ?
Quảng cáo


Bài 13 trang 102 SBT Sinh 11: Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở động vật và cơ sở sinh học của...
Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở động vật và cơ sở sinh học của sinh sản vô tính.
Bài 14 trang 102 Sách bài tập Sinh 11: Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nên sử dụng thuốc tránh thai có chứa...
Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nên sử dụng thuốc tránh thai có chứa nhiều hoocmôn sinh dục nữ hoặc biện pháp triệt sản mà nên chọn sử dụng các biện pháp tránh thai khác ?
Bài 9 trang 102 SBT Sinh 11: Trong các hình thức sinh sản hữu tính, hình thức nào tiến hoá nhất
Trong các hình thức sinh sản hữu tính, hình thức nào tiến hoá nhất ?

Luyện tập

Bài 5 trang 9 SBT Sinh 11:Hãy phân tích sơ đồ. Mô tả quá trình biến đổi nitơ trong
Bài 5 trang 9 Sách bài tập ( SBT) Sinh 11: a) Hãy phân tích sơ đồ. Mô tả quá trình biến đổi nitơ...
Bài 3.36 trang 209 SBT Đại số và giải tích 11: Tìm đạo hàm của hàm số sau:
Tìm đạo hàm của hàm số sau. Bài 3.36 trang 209 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 - Bài 3....
Câu 3 trang 260 Hóa lớp 11 Nâng cao,Hãy nêu những phản ứng ở gốc hiđrocacbon của axit cacboxylic, cho thí dụ minh họa...
Bài 62: Luyện tập Axit Cacboxylic - Câu 3 trang 260 SGK Hóa học 11 Nâng cao. a) Hãy nêu những phản ứng...
Câu 3 trang 51 SGK Tin học 11: Bài tập và thực hành 2
Câu 3 trang 51 SGK Tin học 11: Bài tập và thực hành 2. Có thể dùng câu lệnh while-đo để thay cho câu...
Bài 2.58 trang 31 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 Nâng cao: CHƯƠNG II: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
Bài 2.58 trang 31 Sách bài tập (SBT) Vật lí 11 Nâng cao. Từ đó: ({U_{AB}} = {U_{DB}} - {U_{DA}} = 2,3 - 0,8)...