Quảng cáo


Luyện tập

Đọc hiểu bài thơ Thương vợ, I – Gợi dẫn 1. Trần Tế Xương (1870 – 1907) thường gọi là Tú Xương, quê ở...
Thương vợ - Trần Tế Xương - Đọc hiểu bài thơ Thương vợ. I - Gợi dẫn 1. Trần Tế Xương (1870 – 1907)...
Bài tập 1.13 trang 5 sách bài tập(SBT) hóa học 11: Hai chất điện li mạnh A và B khi tan trong nước
Hai chất điện li mạnh A và B khi tan trong nước. Bài tập 1.13 trang 5 sách bài tập(SBT) hóa học 11 -...
Bài III.10 trang 45 Sách bài tập Vật Lý 11: Để xác định đương lượng điện hoá của đồng (Cu), một học sinh đã...
Để xác định đương lượng điện hoá của đồng (Cu), một học sinh đã cho dòng điện có cường độ 1,2 A chạy qua...
Câu 29 trang 9 SBT Hình 11 Nâng cao: Chứng minh rằng các đường thẳng đi qua A’ vuông góc với BC, qua B’
Chứng minh rằng các đường thẳng đi qua A’ vuông góc với BC, qua B’ vuông góc với AC, qua C’ vuông góc với...
Lý thuyết luyện tập Hiđrocacacbon thơm, 1. Viết CTCT, tên các hiđrocacbon
Luyện Tập hiđrocacbon thơm - Lý thuyết luyện tập Hiđrocacacbon thơm. 1. Viết CTCT, tên các hiđrocacbon... ...