Luyện tập

Bài 1.27 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao: Một dung dịch axit sunfuric có pH=2.
Bài 1.27 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. 2. Tính nồng độ mol của ion (O{H^ - }) trong...
Bài 14.6 trang 35 Sách bài tập Vật Lý 11: Mắc nối tiếp một bình điện phân chứa dung dịch đồng sunphat (CuS04) có
Mắc nối tiếp một bình điện phân chứa dung dịch đồng sunphat (CuS04) có anôt bằng đồng (Cu) với một bình điện phân chứa...
Câu 6 trang 203 SGK Hóa 11 Nâng cao, Hãy điền vào bảng so sánh crackinh nhiệt và crackinh xúc tác sau:
Bài 48: Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên - Câu 6 trang 203 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Hãy điền vào bảng so sánh crackinh...
Bài 10 trang 114 sgk Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc
Bài 10 trang 114 sgk Hình học 11: Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có các...
Bài 9.22 trang 73 SBT Hóa 11 Nâng cao: Các công thức cấu tạo :
Bài 9.22 trang 73 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Axit đơn chức có 1 hóm –COOH nên công thức phân...