Quảng cáo


Luyện tập

Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945
Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ra đời đã phải đối...
Câu 5.21 trang 34 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao: Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp một chiều 9...
Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp một chiều 9 V thì cường độ dòng điện trong cuộn dây là 0,5 A....
Bài 1.8 trang 4 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Viết công thức cấu tạo và gọi tên các este mạch hở có...
Bài 1.8 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Bài 1. Este Viết công thức cấu tạo và gọi tên các este...
Bài tập 5 trang 9 SBT Sử 12: Nêu những thành tựu mà Liên Xô đã đạt được trong thời gian từ sau
Nêu những thành tựu mà Liên Xô đã đạt được trong thời gian từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu...
Bài 4.32 trang 33 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Từ metan và các hoá chất cần thiết, hãy viết sơ đồ
Từ metan và các hoá chất cần thiết, hãy viết sơ đồ điều chế cao su buna bằng: a) Bốn phản ứng liên tiếp. b) Năm...