Writing – Unit 16 trang 119 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 12: Hoàn thành cùng nghĩa với câu...
Exercise 1. Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it....
Speaking – Unit 16 trang 119 (SBT) Tiếng Anh 12: Hỏi và trả lời những câu hỏi...
Work in pairs. Student A looks at Table 1 below. Student B looks at Table 2 at the end of this unit (page 121). Ask and answer questions to fill in the missing information....
Language Focus – Unit 16 trang 117 SBT Tiếng Anh 12: Thực hành đọc những câu sau đâu lên...
Exercise 1. Practise reading these sentences with the rising – falling tune....
Reading – Unit 16 trang 115 SBT Tiếng Anh 12: Hiệp hội các nước Đông Nam Á
Part 1. Read the passage and decide whether the statements are true (T) or false (F)....
Writing – Unit 15 trang 114 SBT Anh 12: Mô tả những nhân tố chính ảnh hưởng đến...
The diagram below comes from a student’s lecture notes after hearing a lecture on the factors affecting the learning of English as a second language.Using the i...
Speaking – Unit 15 trang 113 SBT Tiếng Anh 12:trả lời những câu hỏi về Valentina Tereshkova
Read the passage then ask and answer questions about Valentina Tereshkova, the first woman to fly in space....
Language Focus – Unit 15 trang 110 SBT Tiếng Anh 12: Practise reading the following sentences
Exercise 1. Practise reading the following sentences, paying attention to the rising and falling tune....
Reading – Unit 15 trang 109 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 12: Phụ nữ trong xã hội
Read the passage and circle the best answer A, B, C, or D....
Writing – Unit 14 trang 107 SBT Tiếng Anh 12: Tưởng tượng được mời đến làm việc tình nguyện...
Exercise 1. Circle A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines the given words or phrases....
Speaking – Unit 14 trang 106 SBT Tiếng Anh 12: Nối tổ chức quốc tế với hoạt động của...
Exercise 1. Match the international organization with its activities....

Luyện tập

Hãy nêu các thế mạnh của vùng Đông Nam Bộ trong phát triển tổng hợp nền kinh tế.
Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ - Hãy nêu các thế mạnh của vùng Đông Nam Bộ...
Bài 2 trang 76 sgk hóa học 12, Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên ?
Luyện tập: Polime và vật liệu polime - Bài 2 trang 76 sgk hóa học 12. Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ...
Những màu nào được coi làm màu cơ bản trong máy thu hình màu?
Bài 20: Máy thu hình - Câu 2 trang 81 SGK Công nghệ 12. Những màu nào được coi làm màu cơ bản trong...
Quan niệm “Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn”, Anh/chị suy nghĩ gì...
Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt - Lưu Quang Vũ - Quan niệm “Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được....
Bài 58 Trang 177 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao, cho hình phẳng A được giới hạn bởi đường cong có...
cho hình phẳng A được giới hạn bởi đường cong có phương trình và các đường thẳng Tính thể tích...