Luyện tập

Bài 64 trang 57 SGK giải tích 12 nâng cao, Cho hàm số Tìm a và b biết rằng đồ thị (C) của hàm...
Cho hàm số a)Tìm a và b biết rằng đồ thị (C) của hàm số đã cho đi qua điểm và...
Bài 3, 4, 5 trang 165 Sinh 12, Bài 3.Hãy nêu các kiểu phân bố của quần thể trong không gian, ý nghĩa sinh...
Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật - Bài 3, 4, 5 trang 165 SGK Sinh 12. Bài 3.Hãy...
Câu 6.2 trang 48 SBT Hóa lớp 12 Nâng cao: Nguyên tố có năng lượng ion hóa nhỏ nhất
Nguyên tố có năng lượng ion hóa nhỏ nhất là. Câu 6.2 trang 48 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao - Bài 28....
Câu 5 trang 53 SGK Sinh học 12 nâng cao: Bộ lông của gà được xác định bởi 2 cặp gen không alen di...
Câu 5 trang 53 SGK Sinh học 12 nâng cao. Bài 13: Sự tác động của nhiều gen và tính đa hiệu của...
Bài 24 trang 58 SBT Hình 12 Nâng Cao: Cho hình trụ có bán kính bằng R,
Cho hình trụ có bán kính bằng R, . Bài 24 trang 58 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao - Bài...